Числа. Chapter 8

1 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:
2 Говори на Аарон и му кажи: Когато палиш светилата, седемте светила да светят пред светилника.
3 И Аарон направи така: запали светилата на светилника, така че да светят към предната му страна, както ГОСПОД заповяда на Мойсей.
4 А ето каква беше направата на светилника: изкован от злато, от стъблото до цветята си беше изкован; според образеца, който ГОСПОД показа на Мойсей, така той направи светилника.
5 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:
6 Вземи левитите отсред израилевите синове и ги очисти.
7 И така да им направиш, за да ги очистиш: поръси ги с вода за очистване и нека обръснат цялото си тяло и да изперат дрехите си, и да се очистят.
8 После да вземат един юнец заедно с хлебния му принос от пшенично брашно, смесено с маслинено масло; а ти да вземеш друг юнец в жертва за грях.
9 И да приведеш левитите пред шатъра за срещане и да събереш цялото общество на израилевите синове.
10 И когато приведеш левитите пред ГОСПОДА, нека израилевите синове положат ръцете си на левитите
11 и Аарон да подвижи левитите пред ГОСПОДА като движим принос от страна на израилевите синове, за да бъдат те за извършване на ГОСПОДНАТА служба.
12 И левитите да положат ръцете си на главите на юнците; и да принесеш единия в жертва за грях, а другия във всеизгаряне на ГОСПОДА, за да направиш умилостивение за левитите.
13 И да поставиш левитите пред Аарон и пред синовете му и да ги подвижиш като движим принос на ГОСПОДА.
14 Така да отделиш левитите измежду израилевите синове и левитите ще бъдат Мои.
15 И след това левитите да влязат, за да обслужват шатъра за срещане. Така да ги очистиш и да ги подвижиш за движим принос.
16 Понеже те са Ми дадени изцяло измежду израилевите синове. Вместо всичките първородни от израилевите синове — всички, които отварят утроба — ги взех за Себе Си.
17 Защото всичките първородни измежду израилевите синове са Мои, и човек и животно. В деня, когато поразих всичките първородни в египетската земя, ги осветих за Себе Си.
18 А левитите взех вместо всичките първородни измежду израилевите синове.
19 И дадох левитите като дар на Аарон и на синовете му измежду израилевите синове, за да вършат службата на израилевите синове в шатъра за срещане и да правят умилостивение за израилевите синове, за да не се появи язва между израилевите синове, когато израилевите синове се приближават при светилището.
20 Тогава Мойсей и Аарон и цялото общество на израилевите синове направиха така с левитите; според всичко, което ГОСПОД заповяда на Мойсей за левитите, така направиха израилевите синове с тях.
21 И така, левитите се очистиха от греховете си и изпраха дрехите си. И Аарон ги подвижи като движим принос пред ГОСПОДА и Аарон направи умилостивение за тях, за да ги очисти.
22 И след това левитите влязоха в шатъра за срещане, за да вършат службата си пред Аарон и пред синовете му. Както ГОСПОД заповяда на Мойсей за левитите, така направиха с тях.
23 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:
24 Ето определеното за левитите: от двадесет и пет години и нагоре да влиза в отряда, за да върши службата в шатъра за срещане,
25 а от петдесет години да престава да върши службата и да не служи вече.
26 Може да помага на братята си в шатъра за срещане, да пази заповяданото; но да не върши служба. Така да постъпваш с левитите по отношение на заповяданото за тях.