Числа. Chapter 4

1 И ГОСПОД говори на Мойсей и Аарон и каза:
2 Преброй синовете на Каат измежду синовете на Леви, по родовете им, по бащините им домове,
3 от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички, които влизат в отряда, за да вършат работата в шатъра за срещане.
4 Ето службата на синовете на Каат в шатъра за срещане: пресвятото.
5 Когато се вдига станът, Аарон и синовете му да пристъпват и да снемат закриващата завеса, да закрият с нея ковчега на свидетелството
6 и да сложат отгоре покривка от язовски кожи, а отгоре да разпрострат плат, цял от синьо, и да проврат прътовете му.
7 Върху масата на присъствените хлябове да разпрострат син плат и отгоре да сложат блюдата, тамянниците, тасовете и поливалниците за възлиянието; и постоянният хляб да бъде на нея.
8 И да разпрострат върху тях червен плат и да го покрият с покривка от язовски кожи, и да проврат прътовете й.
9 После да вземат син плат и да покрият светилника за осветлението, светилата му, щипците му, пепелниците му и маслениците му, с които вършат служението около него,
10 и да сложат него и всичките му принадлежности вътре в покривка от язовски кожи и да го сложат на носилка.
11 А върху златния олтар да разпрострат син плат и да го покрият с покривка от язовски кожи, и да проврат прътовете му.
12 Да вземат и всички принадлежности на службата му, с които се върши служението в светилището, и да ги сложат в син плат, да ги покрият с покривка от язовски кожи и да ги сложат на носилката.
13 После да изчистят олтара от пепелта и да разпрострат върху него морав плат,
14 и да положат на него всичките му принадлежности, с които вършат служението около него — въглениците, вилиците, лопатите и легените, всичките принадлежности на олтара — и да разпрострат върху него покривка от язовски кожи и да проврат прътовете му.
15 И когато при вдигането на стана Аарон и синовете му свършат с покриването на светилището и всичките принадлежности на светилището, тогава да пристъпват синовете на Каат, за да ги носят; но да не се докосват до святото, за да не умрат. Това е, което синовете на Каат трябва да носят от шатъра за срещане.
16 И Елеазар, синът на свещеника Аарон, ще има надзор над маслото за осветлението, благоуханния тамян, постоянния хлебен принос и маслото за помазване; надзор над цялата скиния и над всичко, което е в нея, над светилището и над принадлежностите му.
17 И ГОСПОД говори на Мойсей и Аарон и каза:
18 Да не оставите да бъде изтребено племето на родовете на каатците измежду левитите,
19 а да им правите така, за да останат живи и да не умрат, когато пристъпват при пресветите неща: Аарон и синовете му да влизат и да поставят всекиго от тях поотделно на службата и на товара му;
20 но те да не влизат да видят пресвятото нито за миг, за да не умрат.
21 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:
22 Преброй също и синовете на Гирсон по бащините им домове, по родовете им,
23 от тридесет години и нагоре до петдесет години да ги преброиш — всички, които влизат в отряда, за да вършат службата на шатъра за срещане.
24 Ето службата на родовете на гирсонците, да служат и да носят:
25 те ще носят завесите на скинията и шатъра за срещане, покрива му и покривалото от язовски кожи, което е отгоре, и завесата на входа на шатъра за срещане,
26 и завесите на двора, и завесата на вратата при входа на двора, който е около скинията и около олтара, въжетата им, всичките принадлежности за службата им и всичко, което трябва да се върши за тях, в това ще служат.
27 Цялото служение на гирсонците, относно цялото им носене на товари и цялото им служене, да бъде според заповедта на Аарон и на синовете му; и вие да им определяте всяко нещо, което са длъжни да носят.
28 Това е службата на родовете на гирсонците в шатъра за срещане; и заповяданото за тях да бъде под ръката на Итамар, сина на свещеника Аарон.
29 Преброй и синовете на Мерарий по родовете им, по бащините им домове,
30 от тридесет години и нагоре до петдесет години да ги преброиш — всички, които влизат в отряда, за да вършат службата на шатъра за срещане.
31 И това е, което са длъжни да носят при цялото си служене в шатъра за срещане: дъските на скинията и гредите й, и стълбовете й, и подложките й,
32 и стълбовете на околния двор, и подложките им, и коловете им, и въжетата им, според всичките им принадлежности и цялата им служба; и да определяте по име вещите, които са длъжни да носят.
33 Това е службата на родовете на синовете на Мерарий според цялата им служба в шатъра за срещане, под ръката на Итамар, сина на свещеника Аарон.
34 И така, Мойсей и Аарон и първенците на обществото преброиха синовете на каатците по родовете им и по бащините им домове,
35 от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички, които влизаха в отряда, за да вършат службата на шатъра за срещане.
36 И преброените от тях по родовете им бяха две хиляди седемстотин и петдесет.
37 Това са преброените от родовете на каатците, всички, които служеха в шатъра за срещане, които Мойсей и Аарон преброиха по заповедта на ГОСПОДА чрез Мойсей.
38 А преброените от синовете на Гирсон по родовете им и по бащините им домове,
39 от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички, които влизаха в отряда, за да вършат службата на шатъра за срещане,
40 преброените от тях по родовете им, по бащините им домове, бяха две хиляди шестстотин и тридесет.
41 Това са преброените от родовете на синовете на Гирсон, всички, които служеха в шатъра за срещане, които Мойсей и Аарон преброиха по заповедта на ГОСПОДА.
42 А преброените от родовете на синовете на Мерарий по родовете им, по бащините им домове,
43 от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички, които влизаха в отряда, за да вършат службата в шатъра за срещане,
44 преброените от тях по родовете им бяха три хиляди и двеста.
45 Това са преброените от родовете на синовете на Мерарий, които Мойсей и Аарон преброиха по заповедта на ГОСПОДА чрез Мойсей.
46 Всички преброени, които Мойсей и Аарон и израилевите първенци преброиха от левитите, по родовете им и по бащините им домове,
47 от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички, които влизаха да вършат службата на слугуването и службата на носенето в шатъра за срещане,
48 преброените бяха осем хиляди петстотин и осемдесет.
49 По заповедта на ГОСПОДА бяха преброени чрез Мойсей, всеки един според службата си и според товара си. Така бяха преброени от него, както ГОСПОД заповяда на Мойсей.