Числа. Chapter 1

1 И ГОСПОД говори на Мойсей в Синайската пустиня, в шатъра за срещане, на първия ден от втория месец на втората година, откакто излязоха от египетската земя, и каза:
2 Пребройте цялото общество на израилевите синове по родовете им, по бащините им домове, по броя на имената, всички от мъжки пол един по един,
3 от двадесет години и нагоре, всички, които могат да излизат на бой в Израил — пребройте ги по войнствата им, ти и Аарон.
4 И заедно с вас да има по един мъж от всяко племе, мъж, който е глава на бащиния си дом.
5 И ето имената на мъжете, които ще стоят заедно с вас: от Рувим: Елисур, синът на Седиур;
6 от Симеон: Селумиил, синът на Сурисадай;
7 от Юда: Наасон, синът на Аминадав;
8 от Исахар: Натанаил, синът на Суар;
9 от Завулон: Елиав, синът на Хелон;
10 от синовете на Йосиф: от Ефрем: Елисама, синът на Амиуд; от Манасия: Гамалиил, синът на Федасур;
11 от Вениамин: Авидан, синът на Гедеония;
12 от Дан: Ахиезер, синът на Амисадай;
13 от Асир: Фагеил, синът на Охран;
14 от Гад: Елиасаф, синът на Деуил;
15 от Нефталим: Ахирей, синът на Енан.
16 Това бяха призованите от обществото, първенци на бащините си племена, глави на израилевите хиляди.
17 И Мойсей и Аарон взеха тези назовани по име мъже
18 и свикаха цялото общество на първия ден от втория месец. И те се записаха по родовете си по бащините си домове, по броя на имената на мъжете от двадесет години и нагоре, един по един.
19 Както ГОСПОД заповяда на Мойсей, така той ги преброи в Синайската пустиня.
20 Синовете на Рувим, първородния на Израил: поколенията им по родовете им, по бащините им домове, по броя на имената, един по един, всички от мъжки пол от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
21 преброените от рувимовото племе бяха четиридесет и шест хиляди и петстотин.
22 От синовете на Симеон: поколенията им по родовете им, по бащините им домове, преброените по броя на имената, един по един, всички от мъжки пол от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
23 преброените от симеоновото племе бяха петдесет и девет хиляди и триста.
24 От синовете на Гад: поколенията им по родовете им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
25 преброените от гадовото племе бяха четиридесет и пет хиляди шестстотин и петдесет.
26 От синовете на Юда: поколенията им по родовете им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
27 преброените от юдовото племе бяха седемдесет и четири хиляди и шестстотин.
28 От синовете на Исахар: поколенията им по родовете им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
29 преброените от исахаровото племе бяха петдесет и четири хиляди и четиристотин.
30 От синовете на Завулон: поколенията им по родовете им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
31 преброените от завулоновото племе бяха петдесет и седем хиляди и четиристотин.
32 От синовете на Йосиф: от синовете на Ефрем: поколенията им по родовете им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
33 преброените от ефремовото племе бяха четиридесет хиляди и петстотин;
34 а от синовете на Манасия: поколенията им по родовете им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
35 преброените от манасиевото племе бяха тридесет и две хиляди и двеста.
36 От синовете на Вениамин: поколенията им по родовете им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
37 преброените от вениаминовото племе бяха тридесет и пет хиляди и четиристотин.
38 От синовете на Дан: поколенията им по родовете им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
39 преброените от дановото племе бяха шестдесет и две хиляди и седемстотин.
40 От синовете на Асир: поколенията им по родовете им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
41 преброените от асировото племе бяха четиридесет и една хиляда и петстотин.
42 От синовете на Нефталим: поколенията им по родовете им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат в бой,
43 преброените от нефталимовото племе бяха петдесет и три хиляди и четиристотин.
44 Това са преброените, които Мойсей, Аарон и първенците на Израил, дванадесетте мъже, преброиха, всеки един за бащиния си дом.
45 И така, всичките преброени от израилевите синове по бащините им домове, от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой в Израил,
46 всичките преброени бяха шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет.
47 А левитите не бяха преброени между тях по бащиното им племе.
48 Защото ГОСПОД беше говорил на Мойсей и казал:
49 Само левиевото племе да не преброиш и да не вземеш броя им между израилевите синове;
50 а да поставиш левитите за настоятели на скинията на свидетелството и на всички нейни вещи, и на всичко, което й принадлежи. Те да носят скинията и всички нейни вещи и те да я обслужват, и да разполагат стана си около скинията.
51 И когато трябва да се вдига скинията, левитите да я снемат и когато трябва да се поставя скинията, левитите да я издигат; а ако се приближи до нея някой външен, да се умъртви.
52 И израилевите синове да поставят шатрите си, всеки в стана си и всеки при знамето си, според войнствата си.
53 А левитите да поставят шатрите си около скинията на свидетелството, за да не падне гняв върху обществото на израилевите синове. И левитите да пазят заповяданото за скинията на свидетелството.
54 И израилевите синове направиха според всичко, което ГОСПОД заповяда на Мойсей; така направиха.