Числа. Chapter 10

1 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:
2 Направи си две сребърни тръби; изковани да ги направиш и да ти служат за свикване на обществото и за вдигане на становете.
3 Когато затръбят с тях, цялото общество да се събере при теб до входа на шатъра за срещане.
4 Ако затръбят само с едната, да се събират при теб първенците, израилевите хилядници.
5 А когато затръбите високо, тогава да се вдигат становете, които са разположени към изток.
6 И когато затръбите високо втори път, тогава да се вдигат становете, които са разположени към юг. Да тръбят високо, за да се вдигат.
7 Но за събиране на събранието да тръбите, но без да тръбите високо.
8 Свещениците, синовете на Аарон, да тръбят с тръбите. Те да ви бъдат вечна наредба в поколенията ви.
9 И когато излизате на война в земята си против притеснителя, който би ви притеснил, тогава да затръбите високо с тръбите и ще бъдете спомнени пред ГОСПОДА, вашия Бог, и ще бъдете избавени от враговете си.
10 И в дните на радостта си и на празниците си, и на новолунията си да тръбите с тръбите при всеизгарянията си и при примирителните си жертви; и те да ви бъдат за спомен пред вашия Бог. Аз съм ГОСПОД, вашият Бог.
11 И във втората година, във втория месец, на двадесетия ден от месеца облакът се вдигна от скинията на свидетелството.
12 И израилевите синове се вдигнаха от Синайската пустиня според пътуванията си. И облакът застана в пустинята Фаран.
13 Вдигнаха се за първи път според заповедта на ГОСПОДА чрез Мойсей.
14 Знамето на стана на синовете на Юда се вдигна първо според войнствата им. И над войнството му беше Наасон, синът на Аминадав.
15 Над войнството на племето на синовете на Исахар беше Натанаил, синът на Суар.
16 А над войнството на племето на синовете на Завулон беше Елиав, синът на Хелон.
17 Тогава се свали скинията и се вдигнаха синовете на Гирсон и синовете на Мерарий, които носеха скинията.
18 После се вдигна знамето на стана на Рувим според войнствата им. И над войнството му беше Елисур, синът на Седиур.
19 Над войнството на племето на синовете на Симеон беше Селумиил, синът на Сурисадай.
20 А над войнството на племето на синовете на Гад беше Елиасаф, синът на Деуил.
21 После се вдигнаха каатците, които носеха светилището; и скинията се издигаше до тяхното пристигане.
22 И знамето на стана на синовете на Ефрем се вдигна според войнствата им. И над войнството му беше Елисама, синът на Амиуд.
23 Над войнството на племето на синовете на Манасия беше Гамалиил, синът на Федасур.
24 А над войнството на племето на синовете на Вениамин беше Авидан, синът на Гедеон.
25 И знамето на стана на синовете на Дан, които бяха последни от всички станове, се вдигна според войнствата им. И над войнството му беше Ахиезер, синът на Амисадай.
26 Над войнството на племето на синовете на Асир беше Фагеил, синът на Охран.
27 А над войнството на племето на синовете на Нефталим беше Ахирей, синът на Енан.
28 Така ставаше пътуването на израилевите синове според войнствата им; така се вдигаха.
29 И Мойсей каза на Овав, сина на мадиамеца Рагуил, тъста на Мойсей: Ние тръгваме за онова място, за което ГОСПОД каза: Ще ви го дам. Ела заедно с нас и ще ти сторим добро, защото ГОСПОД е обещал добро на Израил.
30 Но той му каза: Няма да дойда, а ще отида в своята си земя и при рода си.
31 А Мойсей каза: Моля те, не ни оставяй, понеже ти знаеш къде трябва да разполагаме стан в пустинята и ще бъдеш очи за нас.
32 И ако дойдеш с нас, доброто, което ГОСПОД ще направи на нас, същото добро ще направим и ние на теб.
33 И така, пропътуваха тридневен път от ГОСПОДНАТА планина; и ковчегът на ГОСПОДНИЯ завет се движеше на тридневен път пред тях, за да им търси място за почивка.
34 И ГОСПОДНИЯТ облак беше над тях денем, когато тръгваха от стана.
35 И когато ковчегът се вдигаше, Мойсей казваше: Стани, ГОСПОДИ и да се разпръснат враговете Ти, и да побягнат отпред Теб онези, които Те мразят!
36 А когато се спираше, той казваше: Върни се, ГОСПОДИ, при десетките хиляди на израилевите хиляди!