Числа. Chapter 3

1 И ето родословията на Аарон и Мойсей във времето, когато ГОСПОД говори на Мойсей на Синайската планина.
2 Ето имената на синовете на Аарон: Надав, първородният, и Авиуд, Елеазар и Итамар.
3 Тези са имената на синовете на Аарон, помазаните свещеници, които бяха посветени, за да свещенодействат.
4 А Надав и Авиуд умряха пред ГОСПОДА, като принесоха чужд огън пред ГОСПОДА в Синайската пустиня; и нямаха синове. А Елеазар и Итамар свещенодействаха в присъствието на баща си Аарон.
5 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:
6 Приведи левиевото племе и ги представи пред свещеника Аарон, за да му слугуват.
7 Нека пазят заповяданото за него и заповяданото за цялото общество пред шатъра за срещане, за да вършат служението на скинията.
8 И нека пазят всичките принадлежности на шатъра за срещане и заповяданото за израилевите синове, за да вършат служението на скинията.
9 И да дадеш левитите на Аарон и на синовете му. Те са му дадени изцяло от страна на израилевите синове.
10 А Аарон и синовете му да поставиш да вършат службата на свещенството си; а ако някой чужд се приближи, да се умъртви.
11 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:
12 Ето, Аз взех левитите измежду израилевите синове вместо всичките първородни от израилевите синове, които отварят утроба. Левитите ще бъдат Мои,
13 защото всяко първородно е Мое. В деня, когато поразих всяко първородно в египетската земя, Аз осветих за Себе Си всяко първородно в Израил, от човек до животно — Мои ще бъдат. Аз съм ГОСПОД.
14 И ГОСПОД говори на Мойсей в Синайската пустиня и каза:
15 Преброй синовете на Леви според бащините им домове, по родовете им. Да преброиш всички от мъжки пол от един месец и нагоре.
16 И Мойсей ги преброи според ГОСПОДНОТО слово, както му беше заповядано.
17 А синовете на Леви по имената си бяха: Гирсон, Каат и Мерарий.
18 И ето имената на синовете на Гирсон по родовете им: Ливний и Семей.
19 И синовете на Каат по родовете им: Амрам и Исаар, Хеврон и Озиил.
20 И синовете на Мерарий по родовете им: Маалий и Мусий. Това са родовете на Леви според бащините им домове.
21 От Гирсон произлязоха родът на ливнийците и родът на семейците. Това са родовете на гирсонците.
22 Преброените от тях по броя на всички от мъжки пол от един месец и нагоре, преброените от тях бяха седем хиляди и петстотин.
23 Семействата на гирсонците поставяха шатрите си зад скинията, на запад.
24 И първенец на бащиния дом на гирсонците беше Елиасаф, синът на Лаил.
25 А под грижата на синовете на Гирсон в шатъра за срещане бяха скинията и шатърът, покривът му, завесата за входа на шатъра за срещане,
26 завесите на двора и завесата за входа на двора, който е около скинията и около олтара, и въжетата й за цялата й служба.
27 От Каат произлязоха родът на амрамците и родът на исаарците, и родът на хевронците, и родът на озиилците. Това са родовете на каатците.
28 Според броя на всички от мъжки пол от един месец и нагоре бяха осем хиляди и шестстотин, които пазеха заповяданото за светилището.
29 Семействата на синовете на Каат поставяха шатрите си откъм южната страна на скинията.
30 И първенец на бащиния дом от родовете на каатците беше Елисафан, синът на Озиил.
31 А под тяхната грижа бяха ковчегът и масата, и светилникът, и олтарите, принадлежностите на светилището, с които се извършва служението, и завесата и цялото служение на светилището.
32 И първенец на първенците на Леви беше Елеазар, синът на свещеника Аарон; той надзираваше онези, които пазеха заповяданото за светилището.
33 От Мерарий произлязоха родът на маалиевците и родът на мусиевците. Това са родовете на Мерарий.
34 И преброените от тях, според броя на всички от мъжки пол от един месец и нагоре, бяха шест хиляди и двеста.
35 И първенец на бащиния дом от родовете на мерариевците беше Суриил, синът на Авихаил. Те поставяха шатрите си откъм северната страна на скинията.
36 И под грижата на синовете на Мерарий бяха дъските на скинията и гредите й, и стълбовете й, и подложките й, и всичките й принадлежности, и цялото й служение,
37 и стълбовете на околния двор, и подложките им, и коловете им и въжетата им.
38 Тези, които поставяха шатрите си пред скинията, на изток, пред шатъра за срещане към изгрев, бяха Мойсей и Аарон и синовете му, които имаха грижа за светилището според заповяданото за израилевите синове. А чуждият, който се приближи, да се умъртви.
39 Всички преброени от левитите, които Мойсей и Аарон преброиха по родовете им, по ГОСПОДНАТА заповед, всички от мъжки пол от един месец и нагоре, бяха двадесет и две хиляди.
40 И ГОСПОД каза на Мойсей: Преброй всички първородни от мъжки пол от израилевите синове, от един месец и нагоре и вземи броя на имената им.
41 И да вземеш левитите за Мен — Аз съм ГОСПОД — вместо всички първородни между израилевите синове и добитъка на левитите вместо всички първородни между добитъка на израилевите синове.
42 И Мойсей преброи всички първородни между израилевите синове, както му заповяда ГОСПОД.
43 И всички първородни от мъжки пол, по броя на имената им от един месец и нагоре, според преброяването им, бяха двадесет и две хиляди двеста седемдесет и трима.
44 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:
45 Вземи левитите вместо всички първородни между израилевите синове и добитъка на левитите вместо техния добитък; и левитите ще бъдат Мои. Аз съм ГОСПОД.
46 А за откупване на двеста седемдесет и тримата души, с които първородните между израилевите синове са в повече от левитите,
47 да вземеш по пет сикъла на глава; да ги вземеш според сикъла на светилището — един сикъл е двадесет гери —
48 и да дадеш на Аарон и на синовете му парите на откупа от онези, които са в повече между тях.
49 И Мойсей взе парите на откупа от онези, които бяха в повече от изкупените чрез левитите;
50 взе парите от първородните на израилевите синове: хиляда триста шестдесет и пет сикъла според сикъла на светилището.
51 И Мойсей даде парите на откупа на Аарон и на синовете му, според ГОСПОДНОТО слово, както ГОСПОД заповяда на Мойсей.