Числа. Chapter 2

1 И ГОСПОД говори на Мойсей и Аарон и каза:
2 Израилевите синове да поставят шатрите си, всеки при знамето си, със знаците на бащините си домове. Да поставят шатрите си наоколо срещу шатъра за срещане.
3 Тези, които поставят шатрите си на изток, към изгрев, да бъдат от знамето на Юдовия стан, според войнствата им, и първенецът на синовете на Юда, Наасон, синът на Аминадав,
4 и неговото войнство, преброените от тях, седемдесет и четири хиляди и шестстотин.
5 До него да постави шатрите си исахаровото племе и първенецът на синовете на Исахар, Натанаил, синът на Суар,
6 и неговото войнство, преброените от тях, петдесет и четири хиляди и четиристотин.
7 И завулоновото племе и първенецът на синовете на Завулон, Елиав, синът на Хелон,
8 и неговото войнство, преброените от тях, петдесет и седем хиляди и четиристотин.
9 Всички преброени в Юдовия стан бяха сто осемдесет и шест хиляди и четиристотин, според войнствата им. Те да се вдигат първи.
10 Знамето на Рувимовия стан да бъде на юг, според войнствата им, и първенецът на синовете на Рувим, Елисур, синът на Седиур,
11 и неговото войнство, преброените от тях, четиридесет и шест хиляди и петстотин.
12 До него да постави шатрите си симеоновото племе и първенецът на синовете на Симеон, Селумиил, синът на Сурисадай,
13 и неговото войнство, преброените от тях, петдесет и девет хиляди и триста.
14 И гадовото племе и първенецът на синовете на Гад, Елисаф, синът на Реуил,
15 и неговото войнство, преброените от тях, четиридесет и пет хиляди шестстотин и петдесет.
16 Всички преброени в Рувимовия стан бяха сто петдесет и една хиляди четиристотин и петдесет, според войнствата им. Те да се вдигат втори.
17 После да се вдига шатърът за срещане със стана на левитите по средата на становете. Както поставят шатрите си, така да се вдигат, всеки на мястото си при знамената си.
18 Знамето на Ефремовия стан според войнствата им да бъде на запад и първенецът на синовете на Ефрем Елисама, синът на Амиуд,
19 и неговото войнство, преброените от тях, четиридесет хиляди и петстотин.
20 До него да бъде манасиевото племе и първенецът на синовете на Манасия, Гамалиил, синът на Федасур,
21 и неговото войнство, преброените от тях, тридесет и две хиляди и двеста.
22 И вениаминовото племе и първенецът на синовете на Вениамин, Авидан, синът на Гедеон,
23 и неговото войнство, преброените от тях, тридесет и пет хиляди и четиристотин.
24 Всички преброени в Ефремовия стан бяха сто и осем хиляди и сто души, според войнствата им. Те да се вдигат трети.
25 Знамето на Дановия стан да бъде на север, според войнствата им, и първенецът на синовете на Дан, Ахиезер, синът на Амисадай,
26 и неговото войнство, преброените от тях, шестдесет и две хиляди и седемстотин.
27 До него да постави шатрите си асировото племе и първенецът на синовете на Асир, Фагеил, синът на Охран,
28 и неговото войнство, преброените от тях, четиридесет и една хиляди и петстотин.
29 И нефталимовото племе и първенецът на синовете на Нефталим, Ахирей, синът на Енан,
30 и неговото войнство, преброените от тях, петдесет и три хиляди и четиристотин.
31 Всички преброени в Дановия стан бяха сто петдесет и седем хиляди и шестстотин. Те да се вдигат последни при знамената си.
32 Това са преброените от израилевите синове по бащините им домове. Всички преброени в становете, по войнствата им, бяха шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет.
33 А левитите не бяха преброени между израилевите синове, както ГОСПОД заповяда на Мойсей.
34 И израилевите синове направиха според всичко, което ГОСПОД заповяда на Мойсей; така поставяха шатрите при знамената си и така вдигаха, всеки според родовете си, по бащините си домове.