Притчи. Chapter 30

1 Думите на Агур, сина на Якей, неговата мъдрост. Този човек заяви на Итиил, на Итиил и Укал:
2 Аз съм по-глупав от всеки човек и нямам човешки разум.
3 И не научих мъдрост, да разбирам знанието на Пресветия.
4 Кой се е изкачил на небето и е слязъл? Кой е събрал вятъра в шепите си? Кой е вързал водите в дреха? Кой е утвърдил всичките земни краища? Как е Името Му и как е Името на Сина Му — ако Го знаеш?
5 Всяко Божие слово е изпитано. Той е щит на тези, които прибягват при Него.
6 Не добавяй към Неговите думи, за да не те изобличи и да се намериш лъжец.
7 Две неща моля от Теб, не ми ги отказвай, преди да умра:
8 Отдалечи от мен суета и лъжливи думи, не ми давай нито бедност, нито богатство, храни ме с насъщния хляб,
9 за да не се преситя и да се отрека от Теб, и да кажа: Кой е ГОСПОД? — нито да обеднея и да открадна, и да оскверня Името на своя Бог.
10 Не клевети слуга пред господаря му, да не би да те прокълне и да се намериш виновен.
11 Има поколение, което кълне баща си и не благославя майка си.
12 Има поколение, което е чисто в очите си, но пак не е измито от нечистотата си.
13 Има поколение — колко високомерни са очите му и клепачите му са надигнати!
14 Има поколение, чиито зъби са като мечове и челюстните му зъби — като ножове, за да пояжда сиромасите от земята и немотните отсред хората.
15 Ненаситността има две дъщери — Дай! Дай! Три са, които не се насищат, четири, които не казват: Стига! —
16 Шеол и безплодната утроба, земята, която не се насища с вода, и огънят, който не казва: Стига!
17 Око, което се присмива на баща си и презира покорството към майка си, гарваните на потока ще го изкълват и малките орлета ще го изядат.
18 Три са, които са твърде чудни за мен, четири, които не разбирам —
19 пътя на орел във въздуха, пътя на змия върху скала, пътя на кораб сред морето и пътя на мъж при девица.
20 Това е пътят на жена прелюбодейка: яде и бърше устата си, и казва: Не съм извършила нищо лошо.
21 Под три неща земята се тресе и под четири не може да издържа —
22 под слуга, когато стане цар, и под безумния, когато се насити с хляб,
23 под омразна жена, когато се омъжи, и под слугиня, която измести господарката си.
24 Три са, които са малки на земята, но са извънредно мъдри —
25 мравките, които не са силен народ, но пак приготвят храната си през лятото;
26 скокливите мишки, които не са як народ, но пак правят жилищата си на канара;
27 скакалците, които нямат цар, но пак излизат всички в подреден строй;
28 и гущерът, когото можеш да хванеш с ръка, но пак е в царски дворци.
29 Три са, които имат величава стъпка и четири, които вървят величаво —
30 лъвът, който е могъщ сред животните и не се обръща назад пред никого;
31 петелът, който ходи гордо, и козелът, и цар, чиято армия е с него.
32 Ако си постъпил безумно, като си възвисил себе си, или ако си замислил зло, сложи ръка на устата си,
33 защото както от биенето на мляко излиза масло и както от удрянето на нос излиза кръв, така и от предизвикването на гняв излиза разпра.