Данаил

1 В третата година от царуването на юдовия цар Йоаким вавилонският цар Навуходоносор дойде в Ерусалим и го обсади.
2 И Господ предаде в ръката му юдовия цар Йоаким и част от съдовете на Божия дом и той ги занесе в земята Сенаар, в капището на своя бог, и съдовете занесе в съкровищницата на своя бог.
3 И царят каза на Асфеназ, началника на скопците си, да доведе някои от израилевите синове и от царския род, и от благородните —
4 момчета без никакъв недостатък, хубави на вид, които да проумяват всякаква мъдрост и да владеят знание, и да разбират наука, и които са способни да стоят в царския дворец, за да ги учи на книжнината и езика на халдейците.
5 И царят им определи за всеки ден дял от царските ястия и от виното, което той пиеше, и да ги възпитават три години, а след изтичането им да стоят пред царя.
6 А между тях бяха от юдовите синове Даниил, Анания, Мисаил и Азария.
7 И началникът на скопците ги преименува, като нарече Даниил Валтасасар, а Анания — Седрах, а Мисаил — Мисах, а Азария — Авденаго.
8 А Даниил реши в сърцето си да не се осквернява от ястията на царя и от виното, което той пиеше; и помоли началника на скопците да не се осквернява.
9 А Бог даде на Даниил благоволение и милост пред началника на скопците.
10 И началникът на скопците каза на Даниил: Аз се боя от господаря си, царя, който определи ястието ви и питието ви, да не би да види, че лицата ви изглеждат по-зле от тези на момчетата на вашата възраст, и така да изложите главата ми на опасност пред царя.
11 Тогава Даниил каза на надзирателя, когото началникът на скопците беше поставил над Даниил, Анания, Мисаил и Азария:
12 Опитай, моля те, със слугите си десет дни — да ни дават зеленчук да ядем и вода да пием.
13 После нека се прегледат пред теб нашите лица и лицата на момчетата, които ядат от ястията на царя; и според това, което видиш, постъпи със слугите си.
14 И той ги послуша в това нещо и опита с тях десет дни.
15 И на края на десетте дни техните лица изглеждаха по-красиви и по-охранени отколкото лицата на всичките момчета, които ядяха от ястията на царя.
16 И надзирателят отне от тях ястието и виното, което трябваше да пият, и им даваше зеленчук.
17 А на тези четири момчета Бог даде знание и способност за всякаква книга и мъдрост; и Даниил разбираше всякакви видения и сънища.
18 И в края на дните, когато царят беше казал да ги въведат, началникът на скопците ги въведе пред Навуходоносор.
19 И царят разговаря с тях и между всички тях не се намери друг като Даниил, Анания, Мисаил и Азария; и те стояха пред царя.
20 И във всяко дело, което изискваше мъдрост и разбиране, за което царят ги попита, ги намери десет пъти по-добри от всичките книжници и гадатели, които бяха в цялото му царство.
21 И Даниил остана до първата година на цар Кир.