Битие. Chapter 17

1 Когато Аврам беше на деветдесет и девет години, Господ се яви на Аврам и му каза: Аз съм Бог Всемогъщият. Ходи пред Мен и бъди непорочен!
2 И ще поставя завета Си между Мен и теб и ще те умножа твърде много.
3 Тогава Аврам падна на лицето си; и Бог му говори и каза:
4 Ето, Моят завет е с теб и ти ще станеш отец на множество народи.
5 Няма вече да се наричаш Аврам, а името ти ще бъде Авраам; защото те направих отец на множество народи.
6 Ще те направя много плодовит и ще произведа народи от теб, и царе ще произлязат от теб.
7 И ще утвърдя завета Си между Мен и теб и потомците ти след теб през всичките им поколения за вечен завет, че ще бъда Бог на теб и на потомството ти след теб.
8 На теб и на потомството ти след теб ще дам земята, в която си чужденец, за вечно притежание, цялата ханаанска земя; и ще им бъда Бог.
9 И Бог каза на Авраам: Пази завета ми, ти и потомците ти след теб, през всичките им поколения.
10 Ето Моят завет, който трябва да пазите между Мен и вас и потомците ти след теб: всеки между вас от мъжки пол да се обрязва.
11 Да обрязвате краекожието на плътта си; това ще бъде знак на завета между Мен и вас.
12 Всяко мъжко дете между вас във всичките ви поколения да се обрязва, като стане на осем дни, както роденото у дома ти, така и онова, което не е от твоето потомство, купено с пари от някой чужденец.
13 Непременно да се обрязва и роденият у дома ти, и купеният с парите ти. Моят завет в плътта ви ще бъде вечен завет.
14 А необрязаният от мъжки пол, чието краекожие на плътта не е обрязано, тази душа да се изтреби измежду народа си, защото е нарушил завета Ми.
15 И Бог каза на Авраам: Не наричай вече Сарая жена си Сарая; а Сара да бъде името й.
16 Аз ще я благословя, и ще ти дам и син от нея. И ще я благословя, и тя ще стане майка на народи; царе на народи ще произлязат от нея.
17 Тогава Авраам падна на лицето си и се засмя, и каза в сърцето си: На стогодишен човек ли ще се роди дете? И деветдесетгодишната Сара ли ще роди?
18 И Авраам каза на Бога: Дано Исмаил да е жив пред Теб!
19 Но Бог каза: Не, жена ти Сара ще ти роди син, и ще го наречеш Исаак. И ще поставя завета си с него за вечен завет, за потомството му след него.
20 И за Исмаил те послушах. Ето, благослових го и ще го направя плодовит, и ще го преумножа; дванадесет князе ще се родят от него и ще го направя велик народ.
21 Но завета Си ще утвърдя с Исаак, когото Сара ще ти роди догодина по това време.
22 А като престана да говори с Авраам, Бог възлезе от него.
23 В същия този ден Авраам взе сина си Исмаил, всичките родени в дома му и всичките купени с парите му, всеки от мъжки пол между хората на Авраамовия дом, и обряза краекожието на плътта им, както Бог му каза.
24 Авраам беше на деветдесет и девет години, когато беше обрязано краекожието на плътта му.
25 А синът му Исмаил беше на тринадесет години, когато беше обрязано краекожието на плътта му.
26 В същия този ден се обрязаха Авраам и синът му Исмаил.
27 И всичките мъже от дома му — както родените в дома, така и купените от чужденци с пари, се обрязаха заедно с него.