Ефесяни

1 Павел, с Божията воля апостол на Иисус Христос, до светиите и верните в Христос Иисус, които са в Ефес:
2 Благодат да бъде на вас и мир от Бога, нашия Отец, и от Господ Иисус Христос!
3 Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Иисус Христос, който в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесните места;
4 както ни е избрал в Него преди основаването на света, за да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов;
5 като ни е предопределил да бъдем осиновени за Него чрез Иисус Христос по благоволението на Своята воля,
6 за похвала на славата на Своята благодат, с която ни е дарил във Възлюбения Си.
7 В Него имаме изкупление чрез Неговата кръв, прощението на прегрешенията според богатството на Неговата благодат,
8 която е направил да изобилства за нас във всяка мъдрост и разбиране,
9 като ни е открил тайната на волята Си според благоволението, което е положил в Себе Си,
10 за да се приложи, когато се изпълнят времената: да се обедини като цяло в Христос всичко – и това, което е на небесата, и това, което е на земята – в Него.
11 В Него и ние бяхме взети за наследство, като бяхме предопределени за това според намерението на Бога, който върши всичко по решението на Своята воля,
12 така че да бъдем за похвала на Неговата слава – ние, които отпреди се надявахме на Христос.
13 В Него и вие, като чухте словото на истината – благовестието на вашето спасение – и като повярвахте в Него, бяхте запечатани със Светия Дух на обещанието,
14 който е залог за нашето наследство, докато бъде изкупено притежанието на Бога за похвала на Неговата слава.
15 Затова и аз, като чух за вярата ви в Господ Иисус и за любовта към всичките светии,
16 не преставам да благодаря за вас и да ви споменавам в молитвите си;
17 така че Бог на нашия Господ Иисус Христос, Отец на славата, да ви даде дух на мъдрост и откровение в познаването на Него Самия,
18 като просветли очите на сърцето ви, за да знаете каква е надеждата на Неговото призоваване, какво е богатството на славата на Неговото наследство в светиите
19 и какво е превъзходното величие на Неговата мощ към нас, вярващите, според действието на мощта на Неговата сила.
20 С нея Той подейства в Христос, като Го възкреси от мъртвите и Го сложи да седне от дясната си страна на небесата,
21 далеч над всяко началство и власт, и сила, и господство, и всяко име, с което се наименуват, не само в този свят, но и в бъдещия.
22 И покори всичко под краката Му и Го постави да бъде глава над всичко за църквата,
23 което е Неговото тяло, пълнотата на Този, който изпълва всичко във всичко.