Деяния. Chapter 11

1 И апостолите и братята, които бяха в Юдея, чуха, че и езичниците приели Божието слово.
2 И когато Петър влезе в Ерусалим, онези, които бяха от обрязаните, спореха с него, като казваха:
3 При необрязани хора си влизал и си ял с тях.
4 А Петър започна отначало и им разясни всичко подред, като каза:
5 Аз бях в град Йопия и като се молех, изпаднах в състояние на видение и видях видение: един съд, като голямо ленено платнище, слизаше от небето, спускан за четирите ъгъла, и дойде даже до мен.
6 В него, като се взрях и разглеждах, видях земните четирикраки, диви зверове и пълзящи, и небесни птици.
7 И чух глас, който ми каза: Стани, Петре, заколи и яж.
8 Но аз казах: Не, Господи, защото никога не е влизало в устата ми нещо мръсно или нечисто.
9 Но гласът втори път ми проговори от небето: Което Бог е очистил, ти не го считай за нечисто.
10 Това стана три пъти, и всичко се вдигна пак в небето.
11 И ето, в същия час пред къщата, в която бяхме, пристигнаха трима мъже, изпратени от Кесария до мен.
12 И Духът ми каза да отида с тях, без да се двоумя. А с мен дойдоха и тези шестима братя и влязохме в къщата на човека.
13 И той ни разказа как видял в къщата си ангела, който застанал и му казал: Прати в Йопия да повикат Симон, който се нарича и Петър,
14 който ще ти каже думи, чрез които ще се спасиш ти и целият ти дом.
15 И когато започнах да говоря, Светият Дух слезе на тях, както и на нас отначало.
16 Тогава си спомних словото на Господа, как каза: Йоан е кръщавал с вода, но вие ще бъдете кръстени със Свети Дух.
17 И така, ако Бог д??де същия дар и на тях, когато повярваха в Господ Иисус Христос, както и на нас, кой бях аз, че да можех да се противопоставя на Бога?
18 Като чуха това, те се успокоиха и славеха Бога, като казваха: И така, Бог и на езичниците даде покаяние за живот.
19 А онези, които се бяха разпръснали поради гонението, което стана заради убийството на Стефан, пътуваха чак до Финикия, Кипър и Антиохия, като на никой друг не възвестяваха словото, освен на юдеите.
20 Между тях обаче имаше някои кипърци и киринейци, които, като пристигнаха в Антиохия, говореха и на гърците, като благовестяваха Господ Иисус.
21 И ръката на Господа беше с тях и голям брой повярваха и се обърнаха към Господа.
22 И известие за това стигна в ушите на църквата в Ерусалим; и те изпратиха Варнава да отиде в Антиохия;
23 който, като дойде и видя Божията благодат, се зарадва и увещаваше всички да стоят в Господа с непоколебимо сърце.
24 Понеже той беше добър човек, пълен със Светия Дух и с вяра; и значително множество се прибави към Господа.
25 Тогава Варнава отиде в Тарс, за да търси Савел;
26 и като го намери, го доведе в Антиохия. И цяла година те се събираха в църквата и научиха голямо множество. И първо в Антиохия учениците бяха наречени християни.
27 И през тези дни слязоха пророци от Ерусалим в Антиохия.
28 И един от тях на име Агав стана и обяви чрез Духа, че ще настане голям глад по целия свят, какъвто и настана в дните на Клавдий.
29 Тогава учениците наредиха да изпратят помощ на братята, които живееха в Юдея – всеки според състоянието си –
30 което и направиха, като я изпратиха до старейшините чрез ръцете на Варнава и Савел.