Деяния. Chapter 9

1 А Савел, като дишаше още заплахи и убийство срещу учениците на Господа, отиде при първосвещеника
2 и поиска от него писма до синагогите в Дамаск, така че ако намери някои от това учение – мъже или жени – да ги докара вързани в Ерусалим.
3 И на отиване, като наближаваше Дамаск, внезапно блесна около него светлина от небето.
4 И като падна на земята, чу глас, който му казваше: Савле, Савле, защо Ме гониш?
5 И той каза: Кой си Ти, Господи? А Той отговори: Аз съм Иисус, когото ти гониш. Трудно е за теб да риташ срещу остен.
6 И той, треперещ и поразен, каза: Господи, какво искаш да направя? А Господ му каза: Стани и иди в града, и ще ти се каже какво трябва да правиш.
7 А мъжете, които го придружаваха, стояха като вцепенени, понеже чуха гласа, а не видяха никого.
8 И Савел стана от земята и като отвори очите си, не виждаше нищо; и като го водеха за ръка, го заведоха в Дамаск.
9 И три дни той не виждаше и нито яде, нито пи.
10 А в Дамаск имаше един ученик на име Анания; и Господ му каза във видение: Анание! А той каза: Ето ме, Господи.
11 И Господ му каза: Стани и иди на улицата, която се нарича Права и попитай в къщата на Юда за един от Тарс на име Савел; защото, ето, той се моли
12 и е видял (във видение) един човек на име Анания да влиза и да полага ръце на него, за да прогледа.
13 А Анания отговори: Господи, чул съм от мнозина за този човек – колко зло е сторил на Твоите светии в Ерусалим.
14 И тук той има власт от главните свещеници да върже всички, които призовават Твоето Име.
15 Но Господ му каза: Иди, защото той Ми е избран съд, за да носи Моето Име пред езичници, царе и израилеви синове.
16 Защото Аз ще му покажа колко много трябва да пострада той заради Моето Име.
17 И Анания отиде и влезе в къщата; и като положи ръце на него, каза: Брате Савле, Господ ме изпрати, Иисус, който ти се яви по пътя, докато идваше, за да прогледаш и да се изпълниш със Свети Дух.
18 И веднага паднаха от очите му нещо като люспи и той прогледна; и стана и се кръсти.
19 И като прие храна, доби сила. И Савел преседя няколко дни с учениците в Дамаск.
20 И веднага започна да проповядва по синагогите за Иисус, че Той е Божият Син.
21 И всички, които го слушаха, се удивляваха и казваха: Не е ли това този, който в Ерусалим съсипвал онези, които призовавали това име, и затова е дошъл и тук – за да ги закара вързани при главните свещеници?
22 Но Савел ставаше все по-силен и объркваше юдеите, които живееха в Дамаск, като доказваше, че този Иисус е Христос.
23 И когато се минаха доста дни, юдеите се наговориха да го убият,
24 но техният заговор стана известен на Савел. И те денем и нощем пазеха портите, за да го убият.
25 Тогава учениците го взеха през нощта и го спуснаха през стената в един голям кош.
26 И когато дойде в Ерусалим, той се опитваше да се присъедини към учениците, но всички се страхуваха от него и не вярваха, че е ученик.
27 Но Варнава го взе и го доведе при апостолите, и им разказа как бил видял Господа по пътя и че Той му говорил, и как в Дамаск дързостно говорел в Името на Иисус.
28 И той беше с тях, като влизаше и излизаше в Ерусалим и говореше дързостно в Името на Господ Иисус,
29 и говореше, и спореше с гръцките юдеи; а те търсеха случай да го убият.
30 Но братята, като разбраха това, го заведоха в Кесария и го изпратиха в Тарс.
31 И така, по цяла Юдея, Галилея и Самария църквите имаха мир и се изграждаха, и като ходеха в страх от Господа и в утехата на Светия Дух, се умножаваха.
32 И случи се, че Петър, като обикаляше всички, слезе и до светиите, които живееха в Лида.
33 И там намери един човек на име Еней, който от осем години лежеше на легло и беше парализиран.
34 И Петър му каза: Енее, Иисус Христос те изцелява; стани и оправи леглото си. И той веднага стана.
35 И всички, които живееха в Лида и в Сарон, го видяха и се обърнаха към Господа.
36 А в Йопия имаше една ученичка на име Тавита, което се превежда Сърна. Тя беше изпълнена с добри дела и благодеяния, които вършеше.
37 И се случи, че през тези дни тя се разболя и умря; и като я изкъпаха, я сложиха в една горна стая.
38 И понеже Лида беше близо до Йопия и учениците бяха чули, че Петър е там, изпратиха до него двама души да го помолят да не се бави да дойде при тях.
39 И Петър стана и отиде с тях. И като дойде, го заведоха в горната стая; и всичките вдовици стояха около него и плачеха, като му показваха ризите и дрехите, които Сърна правеше, когато беше с тях.
40 А Петър изкара всички навън, коленичи и се помоли, и като се обърна към тялото, каза: Тавита, стани. И тя отвори очите си и като видя Петър, седна.
41 И той й подаде ръка и я изправи; и като повика светиите и вдовиците, я представи жива.
42 И това стана известно по цяла Йопия и мнозина повярваха в Господа.
43 А Петър остана дълго време в Йопия у някой си кожар Симон.