Еремия. Chapter 49

1 За синовете на Амон. Така казва ГОСПОД: Няма ли синове Израил? Няма ли наследник? Защо царят им завладя Гад и народът му живее в неговите градове?
2 Затова, ето, идват дни, казва ГОСПОД, когато ще направя да се чуе в Рава на синовете на Амон боен вик; и тя ще стане на грамада от развалини и дъщерните й градове ще бъдат изгорени с огън. Тогава Израил ще завладее онЕзи, които са владели него, заявява ГОСПОД.
3 Заридай, Есевон, защото Гай е опустошен! Извикайте, дъщери на Рава, препашете се с вретище, плачете и се лутайте между оградите, защото царят им ще отиде в плен и свещениците му и първенците му заедно с него.
4 Защо се хвалиш с долините? Водата на долината ти изтече, дъще отстъпнице, която се уповаваш на съкровищата си и казваш: Кой ще дойде против мен?
5 Ето, Аз докарвам върху теб страх, заявява Господ, БОГ на Войнствата, от всички, които са около теб. И ще бъдете изгонени, всеки накъдето му видят очите, и няма кой да прибере скитащите се.
6 Но после ще върна синовете на Амон от плен, заявява ГОСПОД.
7 За Едом. Така казва ГОСПОД на Войнствата: Няма ли вече мъдрост в Теман? Изгуби ли се съветът на благоразумните? Изчезна ли мъдростта им?
8 Бягайте, обърнете се, скрийте се надълбоко да живеете, жители на Дедан, защото докарах върху Исав съсипията му — времето, когато ще го накажа.
9 Ако дойдат при теб гроздоберачи, няма да оставят пабирък. Ако дойдат крадци през нощта, ще опустошават до насита.
10 Защото Аз оголих Исав, открих скривалищата му и той няма да може да се скрие. Изтребени са потомството му и братята му, и съседите му; и него го няма.
11 Остави сирачетата си, Аз ще ги запазя живи; и вдовиците ти нека на Мен се уповават.
12 Защото така казва ГОСПОД: Ето, онези, чиято присъда не беше да пият от чашата, непременно ще пият, а ти ли ще останеш ненаказан? Няма да останеш ненаказан, а непременно ще пиеш!
13 Защото се заклех в Себе Си, заявява ГОСПОД, че Восора ще стане за смайване и за присмех, на пустош и за проклятие, и всичките й градове ще станат на вечна пустош.
14 Чух известие от ГОСПОДА и пратеник се изпрати сред народите да каже: Съберете се и елате против нея, и станете на бой!
15 Защото, ето, направих те малък между народите, презрян между хората.
16 Измами те твоята страховитост, гордостта на сърцето ти; ти, който живееш в пукнатините на скалите, държиш върха на хълма. Но дори да поставиш гнездото си нависоко като орел, и оттам ще те сваля, заявява ГОСПОД.
17 Едом ще стане за смайване; всеки преминаващ покрай него ще се смае и ще подсвирне за всичките му язви.
18 Както при разорението на Содом и Гомора, и съседите им, казва ГОСПОД, никой няма да живее там, и човек няма да пребивава в него.
19 Ето, като лъв от разкоша на Йордан ще се изкачи против богатото заселище; но Аз внезапно ще го изгоня от него и ще поставя над него, който е избран. Защото кой е като Мен и кой ще Ме призове на съд, и кой е овчарят, който ще устои против Мен?
20 Затова слушайте решението, което ГОСПОД взе против Едом, и мислите, които намисли против жителите на Теман: Непременно ще бъдат отвлечени, и най-малките от стадото; непременно заселището им ще запустее от тях.
21 От слуха за падането им земята се тресе. Вик — гласът му се чува до Червеното море.
22 Ето, като орел ще се издигне и ще лети, ще разпростре крилете си над Восора. И сърцата на силните мъже на Едом ще бъдат в онзи ден като сърцето на жена в родилни болки.
23 За Дамаск. Емат и Арфад се посрамиха, защото чуха лоша вест; стопиха се. Смущение има в морето, не може са утихне.
24 Дамаск отслабна, обърна се в бяг, ужас го обхвана, скръб и болки го обзеха като на раждаща жена.
25 Как не беше оставен този славен град, градът на радостта ми!
26 Затова младежите му ще паднат по площадите му и всичките воини ще загинат в онзи ден, заявява ГОСПОД на Войнствата.
27 И Аз ще запаля огън в стените на Дамаск и той ще пояде дворците на Венадад.
28 За Кидар и за асорските царства, които вавилонският цар Навуходоносор разби. Така казва ГОСПОД: Станете, изкачете се към Кидар и погубете източните жители!
29 Ще вземат шатрите им и стадата им; завесите им, съдовете им и камилите им ще отнесат за себе си, и ще викат към тях: Ужас отвред!
30 Бягайте, махнете се далеч, скрийте се надълбоко да живеете, жители на Асор, заявява ГОСПОД, защото вавилонският цар Навуходоносор взе решение против вас и замисли замисъл против вас.
31 Станете, изкачете се против безгрижния народ, който живее в безопасност, заявява ГОСПОД, няма порти и няма резета, сам живее.
32 И камилите им ще бъдат за грабеж и многото им добитък — за плячка. И ще разпръсна по всичките ветрища онези, които си стрижат краищата на косата, и ще докарам гибелта им от всичките им страни, заявява ГОСПОД.
33 И Асор ще стане жилище на чакали, вечна пустош. Никой няма да живее там и човек няма да пребивава в него.
34 Словото на ГОСПОДА, което беше към пророк Еремия за Елам в началото на царуването на юдовия цар Седекия, и каза:
35 Така казва ГОСПОД на Войнствата: Ето, Аз ще строша лъка на Елам, представителната им сила.
36 Ще докарам върху Елам четирите ветрища от четирите края на небето и ще ги разпръсна по всички тези ветрища. И няма да има народ, където да не отидат прогонените на Елам.
37 И Аз ще разтреперя Елам пред враговете им и пред онези, които искат живота им, и ще докарам върху тях зло — пламтящия Си гняв, заявява ГОСПОД. Ще изпратя меч след тях, докато ги довърша.
38 И ще поставя престола Си в Елам и ще погубя оттам цар и първенци, заявява ГОСПОД.
39 Но в последните дни ще върна Елам от плен, заявява ГОСПОД.