Езекил. Chapter 48

1 А ето имената на племената: от северния край, покрай пътя за Етлон, до прохода на Емат и Асаренан, границата на Дамаск, на север край Емат, източната и западната страна да бъдат на Дан, един дял.
2 И до границата на Дан, от източната страна до западната страна — на Асир един дял.
3 И до границата на Асир, от източната страна до западната страна — на Нефталим един дял.
4 И до границата на Нефталим, от източната страна до западната страна — на Манасия един дял.
5 И до границата на Манасия, от източната страна до западната страна — на Ефрем един дял.
6 И до границата на Ефрем, от източната страна до западната страна — на Рувим един дял.
7 И до границата на Рувим, от източната страна до западната страна — на Юда един дял.
8 И до границата на Юда, от източната страна до западната страна, да бъде възвишаемият принос, който ще посветите, двадесет и пет хиляди лакътя на ширина, а на дължина — колкото един от другите дялове от източната страна до западната страна; и светилището да бъде сред него.
9 Възвишаемият принос, който ще посветите на ГОСПОДА, да бъде двадесет и пет хиляди лакътя на дължина, а на ширина — десет хиляди.
10 И за тях, за свещениците, да бъде светият възвишаем принос към север, двадесет и пет хиляди лакътя, и към запад — с ширина десет хиляди, и към изток — с ширина десет хиляди, а към юг — с дължина двадесет и пет хиляди; и светилището на ГОСПОДА да бъде сред него.
11 Това да бъде за осветените от синовете на Садок, които пазиха заповяданото Ми и не се отклониха, когато израилевите синове се отклониха, както се отклониха левитите.
12 И за тях ще бъде един възвишаем принос от възвишаемия принос на земята, пресвят, до границата на левитите.
13 А левитите да имат успоредно на границата на свещениците двадесет и пет хиляди лакътя дължина и десет хиляди ширина; цялата дължина да бъде двадесет и пет хиляди и ширината — десет хиляди.
14 И нито да продават, нито да разменят от него, и най-доброто от земята да не преминава на други, защото този дял е свят на ГОСПОДА.
15 А петте хиляди лакътя, които остават в ширината срещу двадесет и петте хиляди, ще са за обща употреба, за града, за живеене и за землища; и градът да бъде сред него.
16 И ето мерките му: северната страна — четири хиляди и петстотин лакътя и южната страна — четири хиляди и петстотин, и източната страна — четири хиляди и петстотин, и западната страна — четири хиляди и петстотин.
17 И землищата на града да бъдат: на север — двеста и петдесет лакътя и на юг — двеста и петдесет, и на изток — двеста и петдесет, и на запад — двеста и петдесет.
18 А остатъкът от дължината, успоредно на светия възвишаем принос, десет хиляди лакътя на изток и десет хиляди на запад, успоредно на светия възвишаем принос — реколтата му ще бъде за храна на работещите в града.
19 Онези от всичките израилеви племена, които работят в града, да го обработват.
20 Целият възвишаем принос да е двадесет и пет хиляди на двадесет и пет хиляди лакътя; четвъртит да отделите светия възвишаем принос с притежанието на града.
21 И остатъкът да бъде за княза, от тази от онази страна на светия възвишаем принос и на притежанието на града, пред двадесет и петте хиляди лакътя на възвишаемия принос до източната граница, и на запад пред двадесет и петте хиляди към западната граница, успоредно на дяловете; това да бъде за княза. И светият възвишаем принос и светилището на дома да бъде сред него.
22 И от притежанието на левитите и от притежанието на града, които са сред дела на княза, между границата на Юда и границата на Вениамин — това ще бъде на княза.
23 И останалите племена: от източната страна до западната страна — на Вениамин един дял.
24 И до границата на Вениамин, от източната страна до западната страна — на Симеон един дял.
25 И до границата на Симеон, от източната страна до западната страна — на Исахар един дял.
26 И до границата на Исахар, от източната страна до западната страна — на Завулон един дял.
27 И до границата на Завулон, от източната страна до западната страна — на Гад един дял.
28 И до границата на Гад, на южната страна към юг, границата да бъде от Тамар до водата на Мерива-Кадис и през египетския поток до голямото море.
29 Тази е земята, която ще разделите с жребий на израилевите племена в наследство, и тези са дяловете им, заявява Господ БОГ.
30 А това са изходите на града: на северната страна четири хиляди и петстотин мерки;
31 и портите на града по имената на израилевите племена, три порти на север: Рувимова порта — една, Юдова порта — една и Левиева порта — една;
32 и на източната страна четири хиляди и петстотин мерки и три порти: Йосифова порта — една, Вениаминова порта — една и Данова порта — една;
33 и на южната страна четири хиляди и петстотин мерки и три порти: Симеонова порта — една, Исахарова порта — една и Завулонова порта — една;
34 и на западната страна четири хиляди и петстотин мерки и портите им, три: Гадова порта — една, Асирова порта — една и Нефталимова порта — една.
35 Обиколката е осемнадесет хиляди. И оттогава името на града ще бъде: ГОСПОД е там.