Езекил. Chapter 6

1 И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
2 Сине човешки, насочи лицето си към израилевите планини и пророкувай за тях.
3 И кажи: Израилеви планини, слушайте словото на Господ БОГ! Така казва Господ БОГ на планините и на хълмовете, на потоците и на долините: Ето, Аз, Аз ще докарам върху вас меч и ще погубя високите ви места.
4 И вашите жертвеници ще бъдат опустошени и вашите стълбове на слънцето ще бъдат строшени. И ще поваля убитите ви пред идолите.
5 И ще постеля труповете на израилевите синове пред идолите им и ще разпръсна костите ви около жертвениците ви.
6 Навсякъде, където живеете, градовете ще бъдат запустени и високите места — опустошени, за да запустеят и да се развалят жертвениците ви и да се строшат и унищожат идолите ви, и да бъдат отсечени стълбовете ви на слънцето, и изделията ви да се изличат.
7 И убитите ще паднат сред вас и ще познаете, че Аз съм ГОСПОД.
8 Но ще оставя остатък, като ще имате между народите някои избегнали от меча, когато бъдете разпръснати по разните страни.
9 И избегналите ви ще Ме помнят между народите, където ще бъдат отведени в плен, как съм бил съкрушен поради блудното им сърце, което се отклони от Мен, и поради очите им, които блудстваха след идолите им. И ще се отвращават от себе си поради злините, които са вършили според всичките си мерзости.
10 И ще познаят, че Аз, ГОСПОД, не съм говорил напразно, че ще им направя това зло.
11 Така казва Господ БОГ: Плесни с ръката си и тропни с крака си, и кажи: Горко заради всичките зли гнусотии на израилевия дом, защото ще паднат от меч, от глад и от мор.
12 Който е далеч, ще умре от мор, а който е близо, ще падне от меч, а който остане и бъде обсаден, ще умре от глад; и ще изпълня яростта Си над тях.
13 И ще познаете, че Аз съм ГОСПОД, когато убитите им бъдат между идолите им около жертвениците им, на всеки висок хълм, по всички върхове на планините и под всяко зелено дърво, и под всеки дъб с гъсти листа, на местата, където принасяха благоухание на всичките си идоли.
14 И Аз ще простра ръката Си против тях и ще направя земята пустош, по-пуста от пустинята към Дивлат, във всичките места където живеят. И те ще познаят, че Аз съм ГОСПОД.