Езекил. Chapter 34

1 И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
2 Сине човешки, пророкувай против израилевите пастири, пророкувай и им кажи: Така казва Господ БОГ на пастирите: Горко на израилевите пастири, които пасат себе си! Не трябва ли пастирите да пасат стадото?
3 Вие ядете тлъстината, обличате се с вълната и колите угоените, но не пасете стадата.
4 Не подкрепихте немощната и не изцелихте болната, и не превързахте ранената, и не върнахте заблудената, и не потърсихте изгубената; а със сила властвахте над тях и с жестокост.
5 И те се разпръснаха, защото нямаше пастир, и станаха храна на всичките полски зверове, и се разпръснаха.
6 Моите овце се скитат по всички планини и по всеки висок хълм, по цялата земя се разпръснаха овцете Ми и няма кой да ги потърси и да попита за тях.
7 Затова, пастири, слушайте ГОСПОДНОТО слово!
8 Жив съм Аз, заявява Господ БОГ — понеже стадото Ми стана плячка и овцете Ми станаха храна на всичките полски зверове, защото нямаше пастир и пастирите Ми не потърсиха овцете Ми, и пастирите пасяха себе си, а не пасяха овцете,
9 затова, пастири, слушайте ГОСПОДНОТО слово!
10 Така казва Господ БОГ: Ето, Аз съм против пастирите и ще изискам овцете Си от ръцете им, и ще направя да престанат да пасат овцете, и пастирите няма вече да пасат себе си, защото ще спася овцете Си от устата им и няма да им бъдат за храна.
11 Защото, така казва Господ БОГ: Ето, Аз, Аз ще потърся овцете Си и ще ги издиря!
12 Както пастирът издирва стадото си, когато се намира сред разпръснатите си овце, така и Аз ще издиря овцете Си и ще ги спася от всичките места, където бяха разпръснати в облачния и мрачен ден.
13 Ще ги изведа от народите и ще ги събера от страните, и ще ги доведа в земята им; и ще ги паса на израилевите планини, в долините и всички населени места в земята им.
14 На добро пасбище ще ги паса и кошарата им ще бъде на високите израилеви планини. Там ще се протягат в добра кошара и ще пасат на тлъсто пасбище на израилевите планини.
15 Сам Аз ще паса овцете Си и Аз ще ги успокоявам, заявява Господ БОГ.
16 Ще потърся изгубената и ще върна заблудената, и ще превържа ранената, и ще подкрепя болната, а тлъстата и силната ще изтребя; с правосъдие ще ги паса.
17 А вие, Мое стадо, така казва Господ БОГ: Ето, Аз ще съдя между овца и овца, между овни и козли.
18 Малко ли ви е, че изпасвате доброто пасбище, че тъпчете с краката си и останалото от пасбището си; и малко ли ви е, че пиете бистра вода, че и мътите с краката си и останалата?
19 А овцете Ми пасат отъпканото от краката ви и пият размътеното от краката ви.
20 Затова, така им казва Господ БОГ: Ето, Аз, Аз ще съдя между тлъста овца и мършава овца.
21 Понеже блъскате със страна и с рамо и бодете с рогата си всичките немощни, докато ги разпръснете навън,
22 затова Аз ще спася овцете Си и няма вече да бъдат плячка; и ще съдя между овца и овца.
23 И ще издигна над тях един пастир да ги пасе — слугата Ми Давид. Той ще ги пасе и той ще им бъде пастир.
24 Аз, ГОСПОД, ще им бъда Бог и слугата Ми Давид ще бъде княз между тях. Аз, ГОСПОД, изговорих това.
25 И ще направя с тях завет на мир и ще махна злите зверове от земята и те ще живеят безопасно в пустинята и ще спят в горите.
26 Ще направя тях и околностите на Своя хълм за благословение; и ще изпратя дъжда на времето му — дъжд на благословение ще бъде.
27 И полските дървета ще дават плода си и земята ще даде реколтата си. И ще бъдат в безопасност в земята си и ще познаят, че Аз съм ГОСПОД, когато строша оковите на ярема им и ги спася от ръката на онези, които ги поробваха.
28 Няма вече да бъдат плячка за народите и земните зверове няма да ги изпояждат, а ще живеят в безопасност и никой няма да ги плаши.
29 И ще им издигна прочуто насаждение и те няма вече да гинат от глад в земята и няма вече да носят опозоряване от народите.
30 И ще познаят, че Аз, ГОСПОД, техният Бог, съм с тях и че те, израилевият дом, са Мой народ, заявява Господ БОГ.
31 И вие сте Мое стадо, вие хора, сте стадо на пасбището Ми и Аз съм ваш Бог, заявява Господ БОГ.