Езекил. Chapter 31

1 И в единадесетата година, в третия месец, на първия ден от месеца, ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
2 Сине човешки, кажи на фараона, египетския цар, и на множеството му: С кого се сравняваш ти във величието си?
3 Ето, Асур беше кедър в Ливан с красиви клони, с дебела сянка и с висок ръст; и върхът му беше сред облаците.
4 Водите го направиха голям, бездната го извиси, реките й течаха около мястото на насаждението му и тя изпращаше каналите си до всичките дървета на полето.
5 Затова ръстът му се извиси над всичките дървета на полето и клоните му се уголемиха и клончетата му се удължиха от изобилните води, като се разпростираше.
6 Всички небесни птици виеха гнезда в клончетата му и всички полски животни раждаха под клоните му, и под сянката му живееха всички големи народи.
7 И беше красив в големината си и в дължината на клоните си, защото коренът му беше при много води.
8 Кедрите в Божията градина не можеха да го скрият, елхите не се сравняваха с клоните му и яворите не бяха като клончетата му; никакво дърво в Божията градина не се сравняваше с него по красотата му.
9 Направих го красив с многото му клони и всичките едемски дървета, които бяха в Божията градина, му завиждаха.
10 Затова, така казва Господ БОГ: Понеже се извиси на ръст и издигна върха си между облаците и сърцето му се надигна поради височината му,
11 затова ще го предам в ръката на силния на народите и той непременно ще постъпи с него според безбожието му; Аз го отхвърлих.
12 И чужденци, страшните между народите, го отсякоха и го захвърлиха; клончетата му паднаха по планините и по всички долини, а клоните му се строшиха по всички потоци на земята; и всички народи на земята слязоха от сянката му и го захвърлиха.
13 На трупа му ще се заселят всички небесни птици и върху клоните му ще бъдат всички полски животни,
14 за да не се извисят във височината си никакви дървета край водите и да не издигат върховете си между облаците, и да не стоят при тях поради височината им никои, които пият вода — защото те всички са предадени на смърт в най-долните места на земята, сред човешките синове, при слизащите в рова.
15 Така казва Господ БОГ: В деня, когато той слезе в Шеол, направих жалеене, покрих заради него бездната и спрях реките й, и големите води бяха задържани. И направих Ливан да жалее за него и всички полски дървета повехнаха за него.
16 Разтреперих народите от шума на падането му, когато го свалих в Шеол, при слизащите в рова. И всички едемски дървета, избраните и добрите на Ливан, всички, които пият вода, се утешиха в най-долните места на земята.
17 И те слязоха с него в Шеол при убитите с меч, тези, които седяха под сянката му сред народите като негови помощници.
18 С кого се сравняваш така по слава и по величие сред едемските дървета? И ще бъдеш свален с едемските дървета в най-долните места на земята; сред необрязаните ще лежиш, с убитите от меч. Това е фараонът и цялото му множество, заявява Господ БОГ.