Езекил. Chapter 36

1 И ти, сине човешки, пророкувай към израилевите планини, като кажеш: Израилеви планини, слушайте ГОСПОДНОТО слово!
2 Така казва Господ БОГ: Понеже врагът каза против вас: Ха-ха, и вечните височини станаха наше владение! —
3 затова пророкувай и кажи: Така казва Господ БОГ: Понеже ви опустошиха и погълнаха отвред, за да станете владение на остатъка от народите, и станахте за приказка на злите езици и за клевети на хората,
4 затова, израилеви планини, слушайте словото на Господ БОГ! Така казва Господ БОГ на планините и на хълмовете, на потоците и на долините, и на опустошените развалини, и на напуснатите градове, които станаха за плячка и за присмех на остатъка от народите наоколо;
5 затова, така казва Господ БОГ: Наистина в огъня на ревността Си говорих против остатъка от народите и против целия Едом, които взеха земята Ми за свое владение с радост от все сърце и с презрение в душата, за да я разграбят като землище за плячка.
6 Затова, пророкувай за израилевата земя и кажи на планините и на хълмовете, на потоците и на долините: Така казва Господ БОГ: Ето, Аз говорих в ревността Си и в яростта Си, понеже понесохте присмеха от народите;
7 затова, така казва Господ БОГ: Аз се заклех, че народите които са около вас, непременно ще носят присмеха си.
8 А вие, израилеви планини, ще изкарате клончетата си и ще принасяте плода си на Моя народ Израил — защото те скоро ще дойдат.
9 Защото, ето, Аз ще дойда при вас и ще се обърна към вас, и ще бъдете обработени и засени.
10 И ще умножа върху вас хора, целия израилев дом, целия; и градовете ще се населят и развалините ще се съградят.
11 И ще умножа върху вас хора и животни, и ще се умножат и се наплодят; и ще ви населя, както бяхте преди, и ще ви направя по-голямо добро отколкото в началото ви; и ще познаете, че Аз съм ГОСПОД.
12 И ще направя да ходят по вас хора, народът Ми Израил; те ще те владеят и ще им бъдеш наследство, и няма вече да ги лишиш от деца.
13 Така казва Господ БОГ: Понеже ви казват: Ти си земя, която поглъщаш хора и лишаваш от деца народа си! —
14 затова няма вече да поглъщаш хора и няма вече да лишаваш от деца народа си, заявява Господ БОГ.
15 И няма вече да допусна да чуеш хула от народите и няма да носиш опозоряване от племената, и няма вече да лишаваш от деца народа си, заявява Господ БОГ.
16 И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
17 Сине човешки, израилевият дом живееше в земята си и те я омърсиха с пътищата си и с делата си; пътят им беше пред Мен като нечистотата на жена в месечното й отделяне.
18 И Аз излях яростта Си върху тях заради кръвта, която проляха на земята, и заради идолите, с които я омърсиха;
19 разпръснах ги между народите и те се разсяха по страните; според пътищата им и според делата им ги съдих.
20 И когато дойдоха между народите, където дойдоха, оскверниха святото Ми Име, като се говореше за тях: Тези са народът на ГОСПОДА и от Неговата земя излязоха!
21 Но Аз се загрижих за святото Си Име, което израилевият дом оскверни между народите, където отиде.
22 Затова кажи на израилевия дом: Така казва Господ БОГ: Не заради вас правя това, доме израилев, а заради святото Си Име, което осквернихте между народите, където отидохте.
23 И ще осветя великото Си Име, което беше осквернено между народите, което вие осквернихте между тяx; и народите ще познаят, че Аз съм ГОСПОД, заявява Господ БОГ, когато се осветя сред вас пред очите им.
24 Защото ще ви взема отсред народите и ще ви събера от всичките страни, и ще ви доведа в земята ви.
25 И ще поръся върху вас чиста вода и ще се очистите; от всичките ви нечистотии и от всичките ви идоли ще ви очистя.
26 И ще ви дам ново сърце и нов дух ще вложа вътре във вас, и ще отнема каменното сърце от плътта ви, и ще ви дам сърце от плът.
27 И ще вложа Духа Си вътре във вас и ще ви направя да ходите в наредбите Ми и да пазите правилата Ми, и да ги вършите.
28 И ще живеете в земята, която дадох на бащите ви; и вие ще Ми бъдете народ и Аз ще ви бъда Бог.
29 И ще ви спася от всичките ви нечистотии. И ще повикам житото и ще го умножа, и няма вече да ви докарам глад,
30 а ще умножа плода на дървото и произведенията на полето, за да не ви се присмиват вече народите, че гладувате.
31 И ще си спомните злите си пътища и недобрите си дела и ще се отвратите от себе си заради беззаконията си и заради гнусотиите си.
32 Не заради вас правя това, заявява Господ БОГ, нека ви бъде известно! Засрамете се и се посрамете заради пътищата си, доме израилев!
33 Така казва Господ БОГ: В деня, когато ви очистя от всичките ви беззакония, ще населя градовете и развалините ще се съградят.
34 И опустошената земя ще се обработи, вместо да бъде пустош пред очите на всеки минаващ.
35 И ще казват: Тази земя, която беше пустош, стана като Едемската градина; и запустелите и опустошените, и разрушените градове се укрепиха и населиха.
36 Тогава народите, останали около вас, ще познаят, че Аз, ГОСПОД, съградих разрушеното и насадих запустялото. Аз, ГОСПОД, изговорих това и ще го извърша.
37 Така казва Господ БОГ: И това още ще оставя израилевия дом да измоли от Мен, за да им го направя — ще ги умножа с хора като стадо,
38 като осветено стадо, като стадото на Ерусалим по празниците му — така запустелите градове ще се напълнят с човешки стада; и ще познаят, че Аз съм ГОСПОД.