Езекил. Chapter 28

1 И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
2 Сине човешки, кажи на княза на Тир: Така казва Господ БОГ: Понеже сърцето ти се надигна и ти каза: Аз съм бог! Седя на божието седалище сред моретата. А ти си човек, а не бог, но правиш сърцето си като божие сърце.
3 Ето, ти си по-мъдър от Даниил, никаква тайна не се укрива от теб.
4 С мъдростта и разума си ти придоби богатство за себе си и придоби злато и сребро в съкровищниците си.
5 С голямата си мъдрост ти умножи богатството си чрез търговията си и сърцето ти се надигна поради богатството ти.
6 Затова, така казва Господ БОГ: Понеже правиш сърцето си като божие сърце,
7 затова, ето, Аз ще докарам върху теб чужденци, най-страшните между народите, и те ще изтеглят мечовете си срещу красотата на мъдростта ти и ще осквернят великолепието ти,
8 ще те свалят в рова и ще умреш, както умират убитите сред моретата.
9 Дали ще кажеш пред убиеца си: Аз съм бог? А ти си човек, а не бог в ръката на онзи, който те пробожда.
10 Ще умреш, както умират необрязаните, от ръката на чужденци, защото Аз изговорих това, заявява Господ БОГ.
11 И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
12 Сине човешки, надигни оплакване за царя на Тир и му кажи: Така казва Господ БОГ: Ти си печат на съвършенството, пълен с мъдрост и съвършен по красота.
13 Ти беше в Едем, в Божията градина, с всякакви скъпоценни камъни беше обсипан: със сард, топаз и диамант, хрисолит, оникс и яспис, сапфир, антракс и смарагд, и злато, всичко изкусно направено в гнезда и нанизи по теб; в деня, когато си бил създаден, и те са били направени.
14 Ти беше херувим помазан, за да закриляш; и Аз те поставих там; ти беше на Божия свят хълм, ходеше сред огнени камъни.
15 Ти беше съвършен в пътищата си от деня, когато беше създаден, докато се намери беззаконието в теб.
16 От голямата ти търговия вътрешността ти се изпълни с насилие и ти съгреши; затова те отхвърлих като скверен от Божия хълм и те унищожих отсред огнените камъни, херувиме закрилящ!
17 Сърцето ти се надигна заради красотата ти, ти поквари мъдростта си заради блясъка си и Аз те хвърлих на земята, изложих те пред царете, за да те гледат.
18 Ти оскверни светилищата си чрез многото си беззакония, чрез неправедната си търговия; затова извадих отсред теб огън, който те пояде, и те обърнах на пепел по земята пред очите на всички, които те гледат.
19 Всички, които те познаваха между народите, се смаяха заради теб; ти стана ужас и няма да те има до века.
20 И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
21 Сине човешки, насочи лицето си към Сидон и пророкувай против него.
22 И кажи: Така казва Господ БОГ: Ето, Аз съм против теб, Сидоне, и ще се прославя сред теб. И ще познаят, че Аз съм ГОСПОД, когато извърша в него съд и се осветя в него.
23 И ще изпратя в него мор и кръв по улиците му и убитите ще паднат сред него от меч, дошъл против него отвред; и ще познаят, че Аз съм ГОСПОД.
24 И за израилевия дом вече няма да има бодлив трън и бодил, който мъчи, от всички, които са около тях, които ги презираха; и ще познаят, че Аз съм Господ БОГ.
25 Така казва Господ БОГ: Когато събера израилевия дом от народите, между които са разпръснати, и се осветя в тях пред очите на народите, тогава ще живеят на своята земя, която дадох на слугата Си Яков.
26 И ще живеят на нея в безопасност и ще построят къщи, и ще насадят лозя. И ще живеят в безопасност, когато извърша съд над всички около тях, които ги презираха; и ще познаят, че Аз съм ГОСПОД, техният Бог.