Езекил. Chapter 25

1 И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
2 Сине човешки, насочи лицето си към синовете на Амон и пророкувай против тях.
3 И кажи на синовете на Амон: Слушайте словото на Господ БОГ! Така казва Господ БОГ: Понеже ти каза: Ха-ха! — за светилището Ми, когато беше осквернено, и за израилевата земя, когато беше опустошена, и за юдовия дом, когато отиде в плен,
4 затова, ето, ще те предам на синовете на Изтока за владение; и те ще устроят селищата си в теб и ще опънат шатрите си в теб, ще ядат плодовете ти и ще пият млякото ти.
5 И ще направя Рава пасбище за камили и земята на синовете на Амон — място, където лежат стада. И ще познаете, че Аз съм ГОСПОД.
6 Защото, така казва Господ БОГ: Понеже пляскаше с ръце и тропаше с крак, и се радваше с цялото презрение на душата си за израилевата земя,
7 затова, ето, Аз ще простра ръката Си против теб и ще те предам за грабеж на народите, и ще те отсека от народите, и ще те погубя от страните, и ще те изтребя. И ще познаеш, че Аз съм ГОСПОД.
8 Така казва Господ БОГ: Понеже Моав и Сиир казват: Ето, юдовият дом е като всичките народи,
9 затова, ето, отварям границата на Моав откъм градовете, откъм пограничните му градове, украшението на земята, Вет-Есимот, Ваалмеон и Кириатаим,
10 отварям я за синовете на Изтока, за да отидат против синовете на Амон, и ще им ги предам за владение, за да не се помнят синовете на Амон между народите.
11 И ще извърша съд над Моав и ще познаят, че Аз съм ГОСПОД.
12 Така казва Господ БОГ: Понеже Едом се отнесе отмъстително към юдовия дом и престъпи тежко, като им отмъсти,
13 затова, така казва Господ БОГ: Ще простра ръката Си върху Едом и ще изтребя от него човек и животно, и ще го запустя от Теман, и до Дедан ще паднат от меч.
14 И ще въздам отмъщението Си върху Едом чрез ръката на народа Си Израил и те ще постъпят с Едом според гнева Ми и според яростта Ми; и ще познаят отмъщението Ми, заявява Господ БОГ.
15 Така казва Господ БОГ: Понеже филистимците се отнесоха отмъстително и извършиха отмъщение с презре??ие в душата, търсеха унищожение с вечна враждебност,
16 затова, така казва Господ БОГ: Ето, Аз простирам ръката Си върху филистимците и ще отсека херетците и ще погубя остатъка на брега на морето.
17 И ще извърша върху тях големи отмъщения с яростни изобличения; и ще познаят, че Аз съм ГОСПОД, когато им въздам отмъщението Си.