Езекил. Chapter 20

1 А в седмата година, в петия месец, на десетия ден от месеца, някои от израилевите старейшини дойдоха да се допитат до ГОСПОДА и седнаха пред мен.
2 И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
3 Сине човешки, говори на израилевите старейшини и им кажи: Така казва Господ БОГ: Да се допитате до Мен ли сте дошли? Жив съм Аз — няма да се оставя да се допитате до Мен, заявява Господ БОГ!
4 Ще ги съдиш ли? Ще съдиш ли, сине човешки? Извести им гнусотиите на бащите им.
5 И им кажи: Така казва Господ БОГ: В деня, когато избрах Израил и се заклех на потомството на якововия дом, и им се открих в египетската земя, и им се заклех, и казах: Аз съм ГОСПОД, вашият Бог! —
6 в онзи ден им се заклех, че ще ги изведа от египетската земя в земя, която бях избрал за тях, в която тече мляко и мед, която е украшението на всичките земи.
7 И им казах: Отхвърлете всеки мерзостите, които е поставил пред очите си, и не се осквернявайте с египетските идоли! Аз съм ГОСПОД, вашият Бог.
8 Но те се разбунтуваха против Мен и не искаха да Ме послушат, не отхвърлиха всеки мерзостите, които беше поставил пред очите си, и не оставиха египетските идоли. Тогава си казах да излея яростта Си върху тях, за да изпълня гнева Си над тях сред египетската земя.
9 Но подействах милостиво заради Името Си, за да не се оскверни то пред народите, между които бяха, и пред чиито очи им се открих, като ги изведох от египетската земя.
10 И ги изведох от египетската земя и ги заведох в пустинята.
11 И им дадох наредбите Си и им известих правилата Си, които, като върши човек, ще живее чрез тях.
12 Също и съботите Си им дадох да бъдат знак между Мен и тях, за да познаят, че Аз, ГОСПОД, ги освещавам.
13 Но израилевият дом се разбунтува против Мен в пустинята; не ходиха в наредбите Ми и отхвърлиха правилата Ми, които, като върши човек, ще живее чрез тях, и много оскверниха съботите Ми. Тогава си казах да излея яростта Си върху тях в пустинята, за да ги довърша.
14 Но подействах милостиво заради Името Си, за да не се оскверни то пред народите, пред чиито очи ги изведох.
15 И Аз също им се заклех в пустинята, че няма да ги заведа в земята, която им бях дал, в която тече мляко и мед, която е украшението на всички земи,
16 защото отхвърлиха правилата Ми и не ходиха в наредбите Ми, и оскверниха съботите Ми, защото сърцето им отиваше след идолите им.
17 Но окото Ми ги пощади да не ги изтребя и не ги довърших напълно в пустинята.
18 И казах на синовете им в пустинята: Не ходете по наредбите на бащите си и не пазете правилата им, и не се осквернявайте с идолите им.
19 Аз съм ГОСПОД, вашият Бог. В Моите наредби ходете и Моите правила пазете и ги вършете,
20 и освещавайте съботите Ми, и нека бъдат знак между Мен и вас, за да познаете, че Аз съм ГОСПОД, вашият Бог.
21 Но синовете се разбунтуваха против Мен, не ходиха в наредбите Ми и не опазиха правилата Ми, за да ги вършат, които, като върши човек, ще живее чрез тях, и оскверниха съботите Ми. Тогава си казах да излея яростта Си върху тях, за да изпълня гнева Си над тях в пустинята.
22 Но оттеглих ръката Си и подействах милостиво заради Името Си, за да не се оскверни то пред народите, пред чиито очи ги изведох.
23 Също им се заклех в пустинята, че ще ги разпръсна между народите и ще ги разпръсна по разни страни,
24 защото не вършиха правилата Ми и отхвърлиха наредбите Ми, и оскверниха съботите Ми, и очите им бяха към идолите на бащите им.
25 Затова и Аз им дадох наредби, които не бяха добри, и правила, чрез които нямаше да живеят,
26 и ги оставих ги да се осквернят в приносите си, като превеждаха през огън всяко първородно — за да ги ужася, за да познаят, че Аз съм ГОСПОД.
27 Затова, говорй на израилевия дом, сине човешки, и им кажи: Така казва Господ БОГ: Още и в това Ме похулиха бащите ви, като вършиха престъпленията си против Мен:
28 Когато ги доведох в земята, която се бях заклел да им дам, те огледаха всеки висок хълм и всяко клонесто дърво и там жертваха жертвите си, там принасяха оскърбителните си приноси, там полагаха приятните си благоухания и там изливаха възлиянията си.
29 И им казах: Какво е това високо място, на което отивате? И името му се нарече Вама и до днес.
30 Затова, кажи на израилевия дом: Така казва Господ БОГ: Като се осквернявате в пътя на бащите си и блудствате след мерзостите им,
31 и като принасяте даровете си и превеждате синовете си през огън, се осквернявате с всичките си идоли и до днес, а Аз да се оставя ли да се допитвате до Мен, доме израилев? Жив съм Аз, заявява Господ БОГ — няма да оставя да се допитате до Мен!
32 И онова, което размишлявате, никак няма да стане, защото казвате: Ще станем като народите и като родовете на другите страни, ще служим на дървета и камъни.
33 Жив съм Аз, заявява Господ БОГ — със силна ръка, с простряна мишца и с изляна ярост ще царувам над вас!
34 И ще ви изведа от народите и ще ви събера от страните, в които сте разпръснати, със силна ръка, с простряна мишца и с изляна ярост,
35 и ще ви отведа в пустинята на народите и там ще се съдя с вас лице в лице.
36 Както се съдих с бащите ви в пустинята на египетската земя, така ще се съдя с вас, заявява Господ БОГ.
37 Ще ви прекарам под тоягата и ще ви въведа във връзките на завета.
38 И ще изчистя отсред вас бунтовниците и престъпниците против Мен; ще ги изведа от земята на пребиваването им, но няма да влязат в израилевата земя; и ще познаете, че Аз съм ГОСПОД.
39 А вие, доме израилев, така казва Господ БОГ: Идете, служете всеки на идолите си и занапред, ако няма да Ме слушате, но не осквернявайте вече святото Ми Име с даровете си и с идолите си!
40 Защото на Моя свят хълм, на високия израилев хълм, заявява Господ БОГ, там ще ми служи целият израилев дом, всичките в земята. Там ще ги приема и там ще поискам възвишаемите ви приноси и първаците на даровете ви с всичките ви свети неща.
41 Ще ви приема като благоухание на умилостивение, когато ви изведа от народите и ви събера от страните, в които бяхте разпръснати; и ще се осветя във вас пред очите на народите.
42 И ще познаете, че Аз съм ГОСПОД, когато ви доведа в израилевата земя, в страната, която се заклех да дам на бащите ви.
43 Там ще си спомните за пътищата си и за всичките си дела, чрез които се осквернихте; и ще се погнусите сами от себе си заради всичките злини, които извършихте.
44 И ще познаете, че Аз съм ГОСПОД, когато постъпя така с вас заради Името Си, а не според злите ви пътища, нито според покварените ви дела, доме израилев, заявява Господ БОГ.
45 И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
46 Сине човешки, насочи лицето си към пладне и говори към юг и пророкувай против гората на южното поле.
47 И кажи на южната гора: Слушай ГОСПОДНОТО слово! Така казва Господ БОГ: Ето, Аз ще запаля в теб огън, който ще пояде в теб всяко зелено дърво и всяко сухо дърво; пламтящият пламък няма да угасне и цялата площ от юг до север ще изгори от него.
48 И всяко създание ще види, че Аз, ГОСПОД, го запалих; няма да угасне.
49 И аз казах: О, Господи, БОЖЕ! Те казват за мен: Този не говори ли притчи?