Марко. Chapter 12

1 И започна да им говори с притчи: Един човек насади лозе, огради го с плет, изкопа лин и съгради кула; и го даде под наем на лозари и отиде в чужбина.
2 И по времето на плода изпрати до лозарите един слуга, за да прибере от лозарите от плода на лозето.
3 А те го хванаха, биха го и го отпратиха празен.
4 Пак изпрати до тях друг слуга; а те го замериха с камъни, нараниха го по главата и го отпратиха, като го оскърбиха безсрамно.
5 Изпрати и друг, когото убиха; и мнозина други, от които едни биха, а други убиха.
6 Имаше той още и един възлюбен син. Него изпрати последен до тях, като казваше: Ще почетат сина ми.
7 Но онези лозари казаха помежду си: Това е наследникът. Елате да го убием, и наследството ще бъде наше.
8 И го хванаха и го убиха, и го хвърлиха вън от лозето.
9 И така, какво ще направи стопанинът на лозето? Ще дойде и ще погуби тези лозари, а лозето ще даде на други.
10 Не сте ли чели това писание: Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла.
11 От Господа е това и чудно е в нашите очи?
12 И те искаха да Го хванат, но се уплашиха от множеството, понеже разбраха, че за тях каза тази притча. И Го оставиха и си отидоха.
13 Тогава изпратиха при Него някои от фарисеите и иродианите, за да Го уловят за някоя от Неговите думи.
14 И те, като дойдоха, Му казаха: Учителю, знаем, че си истинен и не Те е грижа от никого, защото не гледаш на лицето на хората, а учиш Божия път според истината. Право ли е да даваме данък на императора, или не?
15 Да даваме ли, или да не даваме? А Той, като знаеше тяхното лицемерие, им каза: Защо Ме изпитвате? Донесете Ми един динарий, за да го видя.
16 И те Му донесоха. Тогава Той им каза: Чий е този образ и надпис? А те Му казаха: На императора.
17 Иисус им каза: Отдавайте императорското на императора и Божието на Бога. И те много Му се зачудиха.
18 След това дойдоха при Него садукеи, които казват, че няма възкресение, и Го попитаха, казвайки:
19 Учителю, Мойсей ни е писал, че ако на някого умре брат му и остави жена, а не остави деца, то брат му да вземе жена му и да създаде потомство на брат си.
20 Имаше седем братя. Първият взе жена и когато умря, не остави потомство.
21 Взе я и вторият и той умря, и не остави потомство; а също и третият.
22 (Имаха я и) седмината и не оставиха потомство. А след всички умря и жената.
23 И така, при възкресението, когато те ще възкръснат, на кого от тях ще бъде жена? Защото и седмината я имаха за жена.
24 Иисус им каза: Не затова ли се заблуждавате – понеже не знаете нито Писанията, нито Божията сила?
25 Защото, когато възкръснат от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват, а са като ангели на небесата.
26 А за мъртвите – че биват възкресени – не сте ли чели в книгата на Мойсей, как Бог му говори при къпината и му каза: Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов?
27 Той не е Бог на мъртвите, а на живите. И така, вие много се заблуждавате.
28 А един от книжниците, който дойде и ги чу, като спореха, като видя, че им отговори добре, Го попита: Коя е първата от всички заповеди?
29 Иисус отговори: Първата е: Слушай, Израилю: Господ, нашият Бог, е един Господ;
30 и да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си ум и с цялата си сила!
31 А ето втората, (подобна на нея): Да възлюбиш ближния си като себе си! Друга заповед, по-голяма от тези, няма.
32 Книжникът Му каза: Правилно, Учителю! Ти говори според истината, защото Бог е един и няма друг, освен Него;
33 и да Го люби човек с цялото си сърце, с целия си разум и с цялата си сила, и да люби ближния си като себе си – това е много повече от всичките всеизгаряния и жертви.
34 Иисус, като видя, че той отговори разумно, му каза: Не си далеч от Божието царство. И никой вече не смееше да Му задава въпроси.
35 И когато поучаваше в храма, Иисус заговори и каза: Как казват книжниците, че Христос е Давидов Син?
36 Сам Давид каза чрез Светия Дух: Каза Господ на моя Господ: Седи от дясната Ми страна, докато положа враговете Ти под краката Ти.
37 Сам Давид Го нарича Господ. Как тогава Той е негов Син? И голямото множество Го слушаше с удоволствие.
38 И в поучението Си казваше: Пазете се от книжниците, които обичат да ходят пременени и да приемат поздравите по пазарите
39 и първите пейки по синагогите, и първите места на празненствата –
40 тези, които изпояждат домовете на вдовиците, даже когато принасят дълги молитви за показ. Те ще приемат по-голямо осъждане.
41 И като седна Иисус срещу касата, гледаше как народът пускаше пари в касата; и мнозина богаташи пускаха много.
42 А една бедна вдовица дойде и пусна две лепти, тоест един кодрант.
43 А Иисус повика учениците Си и им каза: Истина ви казвам: тази бедна вдовица пусна повече от всички, които пускат в касата.
44 Защото те всички пускат от излишъка си, а тя от немотията си пусна всичко, което имаше – цялото си препитание.