Матей. Chapter 3

1 В онези дни дойде Йоан Кръстител и проповядваше в юдейската пустиня, като казваше:
2 Покайте се, понеже наближи небесното царство.
3 Защото този беше, за когото се е говорило чрез пророк Исая, който казва: ?Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя на Господа! Правете прави Неговите пътеки!“
4 А този Йоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си; а храната му беше акриди и див мед.
5 Тогава излизаше при него Ерусалим, цяла Юдея и цялата йорданска околност
6 и се кръщаваха от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си.
7 А като видя, че мнозина от фарисеите и садукеите идваха да се кръстят от него, им каза: Рожби на усойница! Кой ви предупреди да бягате от идещия гняв?
8 Затова, принасяйте плодове, достойни за покаяние;
9 и не мислете да си казвате: Авраам е нашият баща. Защото ви казвам, че Бог може и от тези камъни да издигне деца на Авраам.
10 А и брадвата лежи вече при корена на дърветата. И така, всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огъня.
11 Аз ви кръщавам с вода за покаяние; а Онзи, който идва след мен, е по-силен от мен, и на Него не съм достоен да поднеса сандалите. Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън.
12 Лопатата е в ръката Му и Той здраво ще очисти хармана Си, и ще събере житото Си в житницата, а плявата ще изгори в неугасим огън.
13 Тогава Иисус дойде от Галилея при Йоан на Йордан, за да се кръсти от него.
14 А Йоан Го възпираше, като Му казваше: Аз имам нужда да се кръстя от Теб. И Ти ли идеш при мен?
15 А Иисус в отговор му каза: Остави Ме сега, защото така ни подобава да изпълним всяка правда. Тогава Йоан Го остави.
16 И като се кръсти, Иисус веднага излезе от водата; и ето, отвориха Му се небесата и видя Божия Дух, че слизаше като гълъб и се спускаше на Него;
17 и ето, глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в когото благоволих.