1 Летописи. Chapter 19

1 След това умря Наас, царят на синовете на Амон, и вместо него се възцари синът му.
2 Тогава Давид каза: Ще покажа благост към Анун, сина на Наас, понеже баща му показа благост към мен. И Давид изпрати пратеници да го утешат за баща му. Но когато слугите на Давид дойдоха при Анун в земята на синовете на Амон, за да го утешат,
3 князете на синовете на Амон казаха на Анун: Мислиш ли, че Давид ти е изпратил утешители от почит към баща ти? Не са ли дошли слугите му при теб, за да разузнаят земята, да я съсипят и да я огледат?
4 Тогава Анун хвана слугите на Давид и ги обръсна, отряза дрехите им до половината, до чатала, и ги отпрати.
5 И отидоха и съобщиха на Давид за мъжете и той изпрати да ги посрещнат, понеже мъжете много се срамуваха. И царят каза: Стойте в Ерихон, докато пораснат брадите ви, и тогава се върнете.
6 А когато синовете на Амон видяха, че бяха станали омразни на Давид, Анун и синовете на Амон изпратиха хиляда таланта сребро, за да си наемат колесници и конници от Месопотамия, от Арам-Мааха и от Сова.
7 И си наеха тридесет и две хиляди колесници, както и царя на Мааха с народа му, и дойдоха и се разположиха на стан срещу Медева. И синовете на Амон се събраха от градовете си и дойдоха на бой.
8 А когато Давид чу това, той изпрати Йоав и цялата войска силни мъже.
9 И синовете на Амон излязоха и се строиха за бой при входа на града; а царете, които бяха дошли, бяха отделно на полето.
10 А Йоав, като видя, че битката се разположи против него отпред и отзад, избра между всичките отбрани израилеви мъже и ги строи срещу арамейците,
11 а останалия народ предаде под ръката на брат си Ависей, и те се строиха срещу синовете на Амон.
12 И каза: Ако арамейците надделеят над мен, тогава ти ще ми помогнеш, а ако синовете на Амон надделеят над теб, тогава аз ще ти помогна.
13 Бъди силен и нека бъдем силни за народа си и за градовете на нашия Бог! И ГОСПОД нека извърши каквото Му се вижда добро.
14 И Йоав и народът, който беше с него, настъпиха за битката против арамейците; и те побягнаха пред него.
15 А когато синовете на Амон видяха, че арамейците бягаха, и те побягнаха пред брат му Ависей и се оттеглиха в града. Тогава Йоав дойде в Ерусалим.
16 А когато арамейците видяха, че бяха разбити от Израил, изпратиха посланици да изведат арамейците, които бяха отвъд реката Ефрат, и Совак, военачалникът на Ададезер, ги предвождаше.
17 И това се съобщи на Давид и той събра целия Израил и премина Йордан, и дойде срещу тях, и се строи срещу тях. И така, Давид се строи за бой срещу арамейците и те се биха с него.
18 И арамейците побягнаха пред Израил и Давид изби седем хиляди бойци на колесници и четиридесет хиляди пешаци от арамейците, и уби и военачалника Совак.
19 И когато слугите на Ададезер видяха, че бяха победени от Израил, те сключиха мир с Давид и му станаха слуги. И арамейците вече не искаха да помагат на синовете на Амон.