Псалми. Chapter 65

1 (По слав. 64) За първия певец. Псалм на Давид. Песен. На Теб — мълчание и възхвала, Боже, в Сион, и на Теб ще се отдаде обещаното.
2 Ти, който чуваш молитва, при Теб ще идва всяка плът.
3 Беззакония ми надвиха; престъпленията ни — Ти ще ги простиш.
4 Блажен онзи, когото избираш и му даваш да се приближи, за да живее в Твоите дворове. Ще се наситим с благостта на дома Ти, на светия Ти храм.
5 С разтърсващи неща Ти ще ни отговаряш в правда, Боже на спасението ни, Ти, упование на всички земни краища и на най-далечните морета,
6 който със силата Си утвърждаваш планините, препасан с могъщество,
7 който укротяваш бученето на моретата, бученето на вълните им и брожението на народите.
8 И обитателите на краищата на земята се боят от Твоите знамения; Ти правиш да ликуват изходите на утрото и вечерта.
9 Посещаваш земята и я напояваш, изобилно я обогатяваш. Божията река е пълна с вода. Осигуряваш житото им, като така приготвяш земята:
10 напояваш изобилно браздите й, изглаждаш буците й, размекваш я с дъждове, благославяш поникналото от нея.
11 Увенчаваш годината с благостта Си и от следите Ти капе тлъстина.
12 Росят пасбищата на степта и хълмовете се опасват с ликуване.
13 Ливадите се обличат със стада и долините се покриват с жито; възклицават, да, и пеят!