Левит. Chapter 19

1 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:
2 Говори на цялото общество израилеви синове и им кажи: Бъдете свети, защото Аз, ГОСПОД, вашият Бог, съм свят.
3 Да се боите всеки от майка си и от баща си и да пазите съботите Ми. Аз съм ГОСПОД, вашият Бог.
4 Да не се обръщате към идолите и да не си правите изляни богове. Аз съм ГОСПОД, вашият Бог.
5 Когато принесете примирителна жертва на ГОСПОДА, да я принесете за благоволение за себе си.
6 Да се яде на същия ден, когато я принесете, и на следващия; а ако остане нещо до третия ден, да се изгори с огън.
7 И ако някой яде от нея на третия ден, тя е гнусна — няма да бъде за благоволение.
8 И всеки, който я яде, ще носи беззаконието си, защото е осквернил ГОСПОДНАТА светиня. Този човек ще се изтреби отсред народа си.
9 Когато жънете жетвата на земята си, да не жънеш докрай краищата на нивата си и да не събираш падналите в жетвата си класове.
10 Да не обираш повторно лозето си и да не събираш изпадалите в лозето зърна; да ги оставиш на сиромаха и на чужденеца. Аз съм ГОСПОД, вашият Бог.
11 Да не крадете и да не лъжете, и да не се мамите един друг.
12 Да не се кълнете лъжливо в Моето Име и да не оскверняваш Името на своя Бог. Аз съм ГОСПОД.
13 Да не притесняваш ближния си и да не го ограбваш; заплатата на надничаря ти да не престои у теб през нощта до сутринта.
14 Да не злословиш глухия и да не сложиш препънка пред слепия, а да се боиш от Бога си. Аз съм ГОСПОД.
15 Да не вършите неправда в съд; да не покажеш пристрастие към сиромаха, нито да почетеш личността на големеца, а да съдиш ближния си в правда.
16 Да не обикаляш между народа си като клеветник и да не се надигнеш против кръвта на ближния си. Аз съм ГОСПОД.
17 Да не мразиш брат си в сърцето си; да изобличиш смело ближния си, за да не се натовариш с грях заради него.
18 Да не отмъщаваш и да не храниш злоба против синовете на народа си, а да обичаш ближния си както себе си. Аз съм ГОСПОД.
19 Да пазите наредбите Ми. Да не кръстосваш добитъка си с друг вид добитък; да не сееш разнородни семена в нивата си и да не обличаш дреха, тъкана от разнородна прежда.
20 Ако някой има полово сношение с жена, която е робиня, сгодена за мъж, и никак не е откупена, нито освободена, те да се накажат, но не със смърт, защото тя не е била свободна.
21 Той да приведе жертвата си за вина пред ГОСПОДА при входа на шатъра за срещане — овен в жертва за вина.
22 И свещеникът да направи умилостивение за него пред ГОСПОДА с овена на жертвата за вина за греха му, който е извършил; и ще му се прости грехът, който е извършил.
23 Когато влезете в земята и посадите от всякакъв вид плодно дърво, да имате плода му като необрязан; три години да ви бъде като необрязан — да не се яде.
24 А в четвъртата година целият му плод да бъде свят, за слава на ГОСПОДА.
25 И в петата година яжте плода му, за да ви се умножава реколтата му. Аз съм ГОСПОД, вашият Бог.
26 Да не ядете месо с кръвта. Да не си служите с гадания или с магьосничества.
27 Да не стрижете в кръг косата на главата си отстрани и да не разваляш краищата на брадата си.
28 Да не правите нарязвания по тялото си заради мъртвец и да не чертаете белези по себе си. Аз съм ГОСПОД.
29 Да не оскверниш дъщеря си, като я направиш блудница, за да не изпадне земята в блудство и земята да се напълни с нечистота.
30 Да пазите съботите Ми и да почитате светилището Ми. Аз съм ГОСПОД.
31 Да не се отнасяте към онези, които извикват мъртви, и към врачовете; не ги посещавайте да се осквернявате чрез тях. Аз съм ГОСПОД, вашият Бог.
32 Пред белокосия да ставаш и старческото лице да почиташ, и от Бога си да се боиш. Аз съм ГОСПОД.
33 Когато някой чужденец пребивава при теб в земята ви, да не го притеснявате.
34 Чужденецът, който пребивава между вас, да ви бъде като местен жител при вас и да го обичаш като себе си, защото и вие бяхте чужденци в египетската земя. Аз съм ГОСПОД, вашият Бог.
35 Да не извършите неправда в съд, в мярка, в теглилки, или в обем.
36 Верни везни, верни теглилки, вярна ефа и верен ин да имате. Аз съм ГОСПОД, вашият Бог, който ви изведох от египетската земя.
37 Да пазите всичките Ми наредби и всичките Ми закони, и да ги изпълнявате. Аз съм ГОСПОД.