Изход. Chapter 18

1 И мадиамският свещеник Йотор, тъстът на Мойсей, чу за всичко, което Бог извършил за Мойсей и за Своя народ Израил, как ГОСПОД извел Израил от Египет.
2 И Йотор, тъстът на Мойсей, взе Сепфора, жената на Мойсей, след като той я беше изпратил обратно,
3 и двамата й сина, от които единият се казваше Гирсом, защото Мойсей беше казал: Пришълец станах в чужда земя. --
4 а другият се казваше Елиезер, защото беше казал: Бащиният ми Бог ми стана помощник и ме избави от меча на фараона.
5 И Йотор, тъстът на Мойсей, дойде при Мойсей със синовете му и с жена му в пустинята до Божията планина, където се беше разположил на стан.
6 И съобщи на Мойсей: Аз, тъст ти Йотор, идвам при теб с жена ти и двамата й сина с нея.
7 Тогава Мойсей излезе да посрещне тъста си, поклони се и го целуна; и като се поздравиха, влязоха в шатрата.
8 И Мойсей разказа на тъста си всичко, което ГОСПОД беше направил на фараона и на египтяните заради Израил, и всичките трудности, които ги бяха сполетели по пътя, и как ГОСПОД ги беше избавил.
9 И Йотор много се зарадва за цялата добрина, която ГОСПОД беше оказал на Израил, като го беше избавил от ръката на египтяните.
10 И Йотор каза: Благословен ГОСПОД, който ви избави от ръката на египтяните и от ръката на фараона; който избави народа от ръката на египтяните!
11 Сега познавам, че ГОСПОД е велик над всичките богове, защото в това, в което се възгордяха, Той беше над тях.
12 Тогава Йотор, тъстът на Мойсей, взе всеизгаряне и жертви да принесе на Бога; и Аарон и всичките израилеви старейшини дойдоха да ядат хляб с тъста на Мойсей пред Бога.
13 На другия ден Мойсей седна да съди народа. И народът стоеше пред Мойсей от сутрин до вечер.
14 А когато тъстът на Мойсей видя всичко, което той вършеше за народа, каза: Какво е това, което правиш с народа? Защо седиш сам и целият народ стои пред теб от сутрин до вечер?
15 А Мойсей каза на тъста си: Защото народът идва при мен да се допитва до Бога.
16 Когато имат нещо, идват при мен, и аз съдя между единия и другия, и аз им показвам Божиите наредби и закони.
17 Но тъстът на Мойсей каза: Това, което правиш, не е добро.
18 Ти съвсем ще се изтощиш -- и ти, и този народ, който е с теб -- защото това е много тежко за теб; не можеш да го вършиш сам.
19 Сега послушай гласа ми; ще те посъветвам и Бог да бъде с теб. Ти представлявай народа пред Бога и ти представяй делата пред Бога,
20 и ги учи на наредбите и законите и им показвай пътя, по който трябва да ходят, и делата, които трябва да вършат.
21 Но си избери измежду целия народ способни мъже, които се боят от Бога, обичат истината и мразят несправедливата печалба, и ги постави над тях за хилядници, стотници, петдесетници и десетници.
22 И нека те всякога съдят народа. Всяко голямо дело нека донасят пред теб, а всяко малко дело нека отсъждат сами. Така ще ти олекне и те ще носят товара заедно с теб.
23 Ако направиш това и ако Бог така ти заповяда, тогава ще можеш да издържиш, а и целият този народ ще стигне на мястото си с мир.
24 И Мойсей послуша гласа на тъста си и направи всичко, което той му каза.
25 Мойсей избра способни мъже измежду целия Израил и ги постави началници над народа -- хилядници, стотници, петдесетници и десетници.
26 Те съдеха народа по всяко време. Трудните дела донасяха на Мойсей, а всяко малко дело съдеха сами.
27 След това Мойсей изпрати тъста си и той отиде в своята земя.