Изход. Chapter 25

1 Тогава ГОСПОД говори на Мойсей и каза:
2 Кажи на израилевите синове да Ми съберат принос; от всеки човек, който би дал на драго сърце, да приемете приноса за Мен.
3 И ето какъв принос да приемете от тях: злато, сребро и бронз,
4 синьо, мораво, червено, висон и козина,
5 червено боядисани овнешки кожи и язовски кожи, акациево дърво,
6 масло за светилника и аромати за маслото за помазване и за благоуханното кадене,
7 оникси и камъни за поставяне на ефода и на нагръдника.
8 И да Ми направят светилище, за да обитавам между тях.
9 По всичко, което ти показвам -- образа на скинията и образа на всичките й принадлежности -- така да я направите.
10 Да направят ковчег от акациево дърво, дълъг два лакътя и половина, широк лакът и половина и висок лакът и половина.
11 Да го обковеш с чисто злато, отвън и отвътре да го обковеш; и да направиш отгоре около него златен венец.
12 И да излееш за него четири златни халки, които да поставиш на четирите му долни ъгъла -- две халки на едната му страна и две халки на другата му страна.
13 Да направиш и прътове от акациево дърво и да ги обковеш със злато,
14 и да провреш прътовете през халките отстрани на ковчега, за да се носи ковчегът с тях.
15 Прътовете да остават в халките на ковчега, да не се изваждат оттам.
16 И да сложиш в ковчега свидетелството, което ще ти дам.
17 Да направиш умилостивилище от чисто злато, два лакътя и половина дълго и лакът и половина широко.
18 И да направиш два херувима от злато, изковани да ги направиш, на двата края на умилостивилището.
19 Да направиш един херувим на единия край и един херувим на другия край; херувимите да направите част от самото умилостивилище на двата му края.
20 И херувимите да бъдат с разперени отгоре криле и да покриват с крилете си умилостивилището; и лицата им да са едно срещу друго, към умилостивилището да бъдат обърнати лицата на херувимите.
21 Да положиш умилостивилището върху ковчега, а в ковчега да сложиш свидетелството, което ще ти дам.
22 Там ще се срещам с теб; и отгоре на умилостивилището измежду двата херувима, които са върху ковчега на свидетелството, ще говоря с теб за всичко, което ще ти заповядам за израилевите синове.
23 Да направиш маса от акациево дърво, два лакътя дълга, един лакът широка и лакът и половина висока.
24 Да я обковеш с чисто злато и да й направиш златен венец наоколо.
25 Да й направиш и перваз наоколо, една длан широк, и да направиш златен венец около перваза й.
26 Да й направиш и четири златни халки и да поставиш халките на четирите й ъгъла, които са при четирите й крака.
27 При перваза трябва да има халки, за да се провират прътовете, за да се носи масата.
28 Прътовете да направиш от акациево дърво и да ги обковеш със злато, и да се носи масата с тях.
29 И да направиш блюдата й, тамянниците й, поливалниците й и тасовете й, за да се изливат от тях възлиянията; от чисто злато да ги направиш.
30 И на масата постоянно да слагаш присъствени хлябове пред Мен.
31 Да направиш и светилника от чисто злато, изкован да направиш светилника; стъблото му, клоновете му, чашките му, топчиците му и цветята му да са част от самия него.
32 От страните му да излизат шест клона -- три клона на светилника от едната му страна и три клона на светилника от другата му страна.
33 На единия к??он да има три чашки, като бадемов цвят, една топчица и едно цвете; и на другия клон три чашки като бадемов цвят, една топчица и едно цвете; така да има и на шестте клона, които излизат от светилника.
34 И на стъблото на светилника да има четири чашки като бадемов цвят с топчиците им и цветята им.
35 И на шестте клона, които излизат от светилника, да има под първите два клона една топчица, част от самия него, и под вторите два клона една топчица, част от самия него, и под третите два клона една топчица, част от самия него.
36 Топчиците им и клоновете им да са част от самия него; светилникът да бъде цял изкован от чисто злато.
37 И да му направиш седем светила; и да палят светилата му, за да светят пред него.
38 Щипците му и пепелниците му да бъдат от чисто злато.
39 От един талант чисто злато да се направи той и всички тези принадлежности.
40 Внимавай да ги направиш по образеца им, който ти беше показан на планината.