Изход. Chapter 22

1 Ако някой открадне вол или овца и го заколи или го продаде, да плати пет вола за вола и четири овце за овцата.
2 Ако се завари крадецът, когато разбива, и го ударят, така че умре, няма да се пролее кръв за него.
3 Но ако слънцето е било изгряло над него, тогава ще се пролее кръв за него. Крадецът трябва непременно да плати, но ако няма с какво, да се продаде той за откраднатото.
4 И ако откраднатото, било вол, или магаре, или овца, се намери живо в ръката му, да плати двойно.
5 Ако някой повреди нива или лозе или остави добитъка си да се напасе в чужда нива, да обезщети с най-доброто от нивата си и с най-доброто от лозето си.
6 Ако избухне огън и запали тръни, така че изгорят снопи или непожънати класове, или ниви, който е запалил огъня, непременно да плати.
7 Ако някой даде на ближния си пари или вещи да ги пази и те бъдат откраднати от къщата на човека, ако се намери крадецът, да плати двойно.
8 Но ако крадецът не се намери, тогава стопанинът на къщата да се яви пред съдиите, за да се провери дали е сложил ръка върху имота на ближния си.
9 За всякакъв вид престъпление -- за вол, магаре, овца, дреха или каквото и да било изгубено нещо, за което някой би казал, че е негово -- делото между двамата да дойде пред съдиите; и когото осъдят съдиите, той да плати двойно на ближния си.
10 Ако някой даде на ближния си магаре или вол, или овца, или каквото и да било животно да го пази и то умре или се нарани, или бъде откарано, без да види някой,
11 да се даде между двамата клетва пред ГОСПОДА, че не е сложил ръката си върху имота на ближния си. Тогава собственикът му да приеме това свидетелство и другият да не плаща.
12 Но ако бъде откраднато от него, да плати на стопанина му.
13 Ако бъде разкъсано от звяр, нека го донесе за свидетелство; за разкъсаното няма да плаща.
14 Ако някой заеме от ближния си животно и то се нарани или умре в отсъствието на стопанина му, непременно да го плати.
15 Но ако стопанинът му е бил с него, да не плаща. Ако е било наето с пари, да отиде за наема си.
16 Ако някой прелъсти несгодена девица и лежи с нея, непременно да даде вено за нея и да я вземе за жена.
17 Но ако баща й съвсем откаже да му я даде, да плати в пари според веното на девиците.
18 Врачка да не оставиш жива.
19 Всеки, който лежи с животно, непременно да се умъртви.
20 Който жертва на други богове, а не само на ГОСПОДА, да се обрече на изтребление.
21 Чужденец да не онеправдаваш, нито да го угнетяваш, защото и вие бяхте чужденци в египетската земя.
22 Вдовица или сираче да не угнетявате,
23 защото ако някак ги угнетите и те извикат към Мен, непременно ще послушам вика им
24 и гневът Ми ще пламне и ще ви убия с меч; и вашите жени ще бъдат вдовици и вашите деца -- сирачета.
25 Ако дадеш назаем пари на сиромаха, който е при теб, на някой от Моя народ, да не постъпваш с него като заемодател, да не му налагаш лихва.
26 Ако вземеш в залог дрехата на ближния си, до залеза на слънцето да му я върнеш,
27 защото това е едничката му завивка, това е дрехата за кожата му; с какво ще спи? И като викне към Мен, Аз ще чуя, защото съм милостив.
28 Да не хулиш съдиите и да не кълнеш първенец на народа си.
29 Да не се забавяш да принесеш изобилието на хармана си и на жлеба си. Първородния между синовете си да дадеш на Мен.
30 Така да направиш и с говедото си, и с овцата си; седем дни да остане с майка си, а на осмия ден да го дадеш на Мен.
31 Бъдете Ми свети мъже; затова не яжте месо, разкъсано от зверове на полето; хвърлете го на кучетата.